VISTRA SHELF COMPANIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000204683
NIP
5262764439
REGON
015716586

Podsumowanie

aktywa
8,6 mln
przychód
7,4 mln
zysk
2,7 mln
wartość firmy
20 mln
Podstawowe info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
WARSZAWA
Adres
UL. TOWAROWA, 28
Kod pocztowy
00-839
Rejestracja
2004-04-23
Rozpoczęcie działalności
2004-04-26
Kapitał zakładowy
50000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI PRYWATNEJ KRAJOWEJ POZOSTAŁEJ
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU MA PRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI SAMODZIELNIE.

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Vistra shelf companies osiągnęła 7 352 982 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 323 119 zł. Pozostałe przychody to 29 863 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 598 982 zł.
Zysk netto wyniósł 2 724 137 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 650 716 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 352 982 zł w 2022 roku.
• 6 557 792 zł w 2021 roku.
• 5 987 327 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 366 085 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 724 137 zł w 2022 roku.
• 2 651 171 zł w 2021 roku.
• 1 336 068 zł w 2020 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Vistra shelf companies wynosi 19 953 931 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 4 155 394 zł a 38 137 919 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 172 715 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 19 953 931 zł w 2022 roku.
• 19 077 217 zł w 2021 roku.
• 12 450 167 zł w 2020 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Vistra shelf companies wyniosła 8 638 682 zł.
a
ktywa trwałe to 611 972 zł.
a
ktywa obrotowe to 8 026 710 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 638 682 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 540 526 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 098 156 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 405 660 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 638 682 zł w 2022 roku.
• 6 979 657 zł w 2021 roku.
• 5 681 813 zł w 2020 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 32%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 49%.
Marża operacyjna wyniosła 41%.
Marża netto wyniosła 37%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Vistra shelf companies wyniosły 3 098 156 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 638 682 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 36%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 39 575 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 098 156 zł w 2022 roku
• 1 512 097 zł w 2021 roku
• 1 529 356 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 36% w 2022 roku
• 22% w 2021 roku
• 27% w 2020 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Vistra shelf companies wykazała przychody na poziomie 7 352 982 zł.
Organizacja zarobiła 3 007 685 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 283 548 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 724 137 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 17 834 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 283 548 zł w 2022 roku
• 285 839 zł w 2021 roku
• 370 809 zł w 2020 roku

Organizacja Vistra shelf companies wykazała zysk netto większy niż 98% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 94% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 97% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.009%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 94% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 93% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był wyższy niż 52% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 wynosił on 0.009%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Vistra Corporate Services posiada 99 udziałów, które stanowią 99% firmy.
Największym udziałowcem od 06.07.2015 jest Vistra Corporate Services kontrolujący 99% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 25.09.2013 do 06.07.2015 był Vistra Corporate Services kontrolując 99% udziałów.
W okresie od 08.11.2007 do 25.09.2013 najwięcej udziałów posiadał Seawed Investments Limited. Jego udziały w tym czasie wynosiły 99%.