REDBREEK INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000735306
NIP
5272855362
REGON
380471073

Podsumowanie

aktywa
2 tys.
przychód
0
zysk
0
wartość firmy
1 tys.
Podstawowe info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
WARSZAWA
Adres
UL. NOWOURSYNOWSKA, 101C
Kod pocztowy
02-797
Rejestracja
2018-06-08
Rozpoczęcie działalności
2018-06-08
Kapitał zakładowy
5000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY, JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE. JEŚLI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, SPÓŁKĘ REPREZENTUJE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Redbreek investments osiągnęła 0 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 0 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 0 zł.
Zysk netto wyniósł 0 zł.
Spółka wykazuje stałe przychody w czasie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 382 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 2928 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Redbreek investments wynosi 1147 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 6115 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 229 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1147 zł w 2023 roku.
• 1147 zł w 2022 roku.
• 12 859 zł w 2021 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Redbreek investments wyniosła 1529 zł.
a
ktywa obrotowe to 1529 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1529 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1529 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 274 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1529 zł w 2023 roku.
• 1529 zł w 2022 roku.
• 1529 zł w 2021 roku.

Rentowność

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 237.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -20 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie.

Zadłużenie

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1529 zł.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -414 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 257.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Redbreek investments wykazała przychody na poziomie 0 zł.
Organizacja zarobiła 0 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 0 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za NaN% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Organizacja Redbreek investments wykazała zysk netto większy niż 49% organizacji z branży "Działalność związana z zarządzaniem funduszami".
Organizacja wykazała przychód większy niż 1% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 3% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 35% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 49% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 1% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 3% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 0% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 35% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 wynosił on 0%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Domiński Hubert posiada 25 udziałów, które stanowią 25% firmy.
Vita David Guglielmo posiada 25 udziałów, które stanowią 25% firmy.
Chrzanowski Marcin posiada 25 udziałów, które stanowią 25% firmy.
Czwienczek Marek posiada 25 udziałów, które stanowią 25% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Vita David Guglielmo (25% udziałów)
• Chrzanowski Marcin (25% udziałów)
• Czwienczek Marek (25% udziałów)
• Domiński Hubert (25% udziałów)
Największym udziałowcem w okresie od 08.06.2018 do 07.02.2019 był Vistra Shelf Companies kontrolując 100% udziałów.