SMART EPC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000732348
NIP
6312679625
REGON
380243461

Podsumowanie

aktywa
3,6 mln
przychód
10,2 mln
zysk
1,5 mln
wartość firmy
15 mln
Podstawowe info
Województwo
ŚLĄSKIE
Miejscowość
GLIWICE
Adres
UL. PORTOWA, 28
Kod pocztowy
44-102
Rejestracja
2018-05-16
Rozpoczęcie działalności
2018-05-16
Kapitał zakładowy
5000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Strona www
www.smartepc.pl
Email
biuro@smartepc.pl
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Smart epc osiągnęła 10 197 808 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 10 177 803 zł. Pozostałe przychody to 20 005 zł.
Całkowite koszty wyniosły 8 638 206 zł.
Zysk netto wyniósł 1 539 597 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 2 039 562 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 10 197 808 zł w 2022 roku.
• 8 388 099 zł w 2021 roku.
• 3 604 877 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 307 919 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 539 597 zł w 2022 roku.
• 493 452 zł w 2021 roku.
• 269 456 zł w 2020 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Smart epc wynosi 14 956 362 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 999 434 zł a 25 494 520 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 991 272 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 14 956 362 zł w 2022 roku.
• 8 410 608 zł w 2021 roku.
• 3 955 723 zł w 2020 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Smart epc wyniosła 3 545 927 zł.
a
ktywa trwałe to 15 056 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 530 871 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 545 927 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 665 912 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 880 015 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 709 185 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 545 927 zł w 2022 roku.
• 3 491 823 zł w 2021 roku.
• 1 214 266 zł w 2020 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 43%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 58%.
Marża operacyjna wyniosła 19%.
Marża netto wyniosła 15%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Smart epc wyniosły 880 015 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 545 927 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 25%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 176 003 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 880 015 zł w 2022 roku
• 2 365 509 zł w 2021 roku
• 581 403 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 25% w 2022 roku
• 68% w 2021 roku
• 48% w 2020 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Smart epc wykazała przychody na poziomie 10 197 808 zł.
Organizacja zarobiła 1 836 687 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 297 090 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 539 597 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 16% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 59 418 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 297 090 zł w 2022 roku
• 56 797 zł w 2021 roku
• 35 244 zł w 2020 roku

Organizacja Smart epc wykazała zysk netto większy niż 97% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 95% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 97% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 95% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 88% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był wyższy niż 46% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2022 wynosił on 0.01%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Baj Tadeusz posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Reutowicz Dawid posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Reutowicz Dawid (50% udziałów)
• Baj Tadeusz (50% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 16.05.2018 do 24.04.2019:
• Reutowicz Dawid (40% udziałów)
• Baj Tadeusz (40% udziałów)