VERHILL INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI KRS
0000591279
NIP
5223048331
REGON
363227567

Podsumowanie

aktywa
0
przychód
1
zysk
-148
wartość firmy
0
Podstawowe info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
WARSZAWA
Adres
AL. ALEJE JEROZOLIMSKIE, 56C
Kod pocztowy
00-803
Rejestracja
2015-12-11
Rozpoczęcie działalności
2015-12-11
Kapitał zakładowy
5000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU MA PRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI SAMODZIELNIE
Postępowanie likwidacyjne
Tak

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Verhill investments osiągnęła 1 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 148 zł.
Strata netto wyniosła 148 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 0 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 zł w 2019 roku.
• 1 zł w 2018 roku.
• 0 zł w 2017 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 1246 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -148 zł w 2019 roku.
• -1538 zł w 2018 roku.
• -2640 zł w 2017 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Verhill investments wynosi 0 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 2 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -334 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 0 zł w 2019 roku.
• 0 zł w 2018 roku.
• 669 zł w 2017 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Verhill investments wyniosła 0 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 0 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -793 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 793 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -2882 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 0 zł w 2019 roku.
• 4816 zł w 2018 roku.
• 5763 zł w 2017 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 19%.
Marża operacyjna wyniosła -24,600%.
Marża netto wyniosła -24,600%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 157.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12300 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12300 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Verhill investments wyniosły 793 zł.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -2039 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 793 zł w 2019 roku
• 5461 zł w 2018 roku
• 4871 zł w 2017 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 0% w 2019 roku
• 113% w 2018 roku
• 85% w 2017 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Verhill investments wykazała przychody na poziomie 1 zł.
Organizacja zarobiła -148 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -148 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2019 roku
• 0 zł w 2018 roku
• 0 zł w 2017 roku

Organizacja Verhill investments wykazała zysk netto większy niż 36% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 32% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 6% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 7% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.000000001%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2019 był on wyższy niż 36% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2019 były wyższe niż 32% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2019 była ona wyższa niż 0% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2019 był wyższy niż NaN% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2019 była wyższa niż 6% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2019 była wyższa niż 7% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2019 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2019 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2019 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2019 wynosił on 0.000000001%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Vistra Shelf Companies posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.