Regulamin

§ 1

Postanowienia wstępne

1. W oparciu o art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z 18 lipca 2002 r. dotyczącej elektronicznego świadczenia usług (Dz. U. 2002 nr 144 poz. 1204 i późniejsze zmiany), serwis Bizraport.pl wprowadza zasady dotyczące oferowania usług online.

2. Niniejsze zasady definiują typy i zakres oferowanych usług online; kryteria dostarczania usług online; zasady zawierania i anulowania umów dotyczących usług online; procedury składania reklamacji dotyczących usług online.

§ 2

Definicje

  • Administrator - Bizraport Prosta Spółka Akcyjna z siedzibą przy ul. Nowogrodzkiej 31, 00-511 Warszawa (KRS: 0001081310)
  • Serwis - strona internetowa https://www.bizraport.pl
  • Użytkownik - osoba fizyczna, która odwiedza Serwis i korzysta z dostępnych w nim usług.
  • Regulamin - niniejszy dokument określający zasady korzystania z Serwisu oraz warunki świadczenia Usług Elektronicznych przez Administratora.
  • Usługi Elektroniczne - usługi realizowane na odległość, gdzie dane są przekazywane na życzenie Użytkownika, za pomocą technologii cyfrowych, a cała komunikacja odbywa się przez sieć telekomunikacyjną.
  • Konto Użytkownika - zbiór zasobów i ustawień utworzonych dla Użytkownika w ramach Serwisu, umożliwiający korzystanie z dodatkowych funkcji i usług.
  • Usługa Premium - płatna usługa subskrypcyjna oferowana przez Serwis, umożliwiająca dostęp do pełnego zakresu funkcji i treści, niedostępnych w ramach standardowego dostępu.

§ 3

Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną

1. W momencie rozpoczęcia czynności mających na celu skorzystanie z oferowanych w Serwisie usług, każdy Użytkownik jest zobligowany do przestrzegania niniejszego Regulaminu. Detale dotyczące świadczenia poszczególnych usług mogą być określone w osobnych regulaminach dostępnych w Serwisie lub w umowach zawieranych indywidualnie z Użytkownikiem.

2. Dostawca Usług elektronicznie oferuje usługi o charakterze informacyjnym.

3. Usługi o charakterze informacyjnym polegają na prezentacji, na wniosek Użytkownika, treści dostępnych w Serwisie poprzez wyświetlanie określonej strony internetowej o danej adresacji URL, zawierającej treści konkretnie żądane przez Użytkownika.

§ 4

Warunki świadczenia usług

1. Aby korzystać z Serwisu, konieczne są następujące warunki techniczne: dostęp do Internetu; przeglądarka internetowa zdolna do prezentowania dokumentów HTML dostępnych w Internecie.

2. Jeśli Użytkownik nie spełnia wymogów technicznych określonych w pkt 1, Dostawca Usług nie zapewnia optymalnego działania Serwisu i zwraca uwagę, że jakość oferowanych usług może być niższa.

3. Użytkownikowi nie wolno umieszczać treści niezgodnych z prawem.

4. Działania Użytkownika, które mogą zakłócić lub uszkodzić Serwis, są niedozwolone.

§ 5

Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług

1. Umowa o świadczenie usługi elektronicznej jest zawierana w momencie, gdy Użytkownik zaczyna korzystać z danej usługi. Użytkownik korzysta z usługi zgodnie z postanowieniami Regulaminu.

2. Gdy Użytkownik opuści Serwis, umowa o świadczenie usługi elektronicznej ulega rozwiązaniu automatycznie, bez potrzeby składania dodatkowych deklaracji przez strony.

§ 6

Usługa Premium

1. Serwis oferuje Użytkownikom możliwość skorzystania z usługi premium, która umożliwia dostęp do pełnego zakresu funkcji oferowanych przez Serwis.

2. Usługa premium jest świadczona na zasadach subskrypcji miesięcznej w cenie 149 zł (sto czterdzieści dziewięć złotych) brutto za miesiąc.

3. Aby aktywować usługę premium, Użytkownik zobowiązany jest do dokonania płatności w wysokości określonej w pkt 2. Aktywacja usługi następuje niezwłocznie po zaksięgowaniu płatności przez procesor płatności Serwisu.

4. Usługa premium jest automatycznie odnawiana na kolejny miesiąc, chyba że Użytkownik zdecyduje się na jej anulowanie.

5. Użytkownik, który zdecyduje się na rezygnację z usługi premium, zachowa dostęp do funkcji premium do końca okresu rozliczeniowego, za który dokonano płatności.

§ 7

Postanowienia końcowe

1. Dostawca Usług zastrzega możliwość modyfikacji treści Serwisu, ograniczenia jego dostępności oraz całkowitego zakończenia jego działalności.

2. Dostawca Usług ma prawo ograniczyć dostęp do całego Serwisu lub jego fragmentu z powodów uzasadnionych, w tym gdy wykryte zostaną nieprawidłowości w korzystaniu z Serwisu lub zaistnieją sytuacje mogące zagrozić Dostawcy Usług lub Użytkownikowi.

3. W miarę konieczności, Regulamin może być modyfikowany. Jeśli zajdzie potrzeba wprowadzenia zmian, Dostawca Usług zapewni dostęp do zaktualizowanej wersji Regulaminu poprzez publikację w Serwisie. Kontynuowanie korzystania z Serwisu po takich zmianach traktowane jest jako akceptacja nowych postanowień.

4. Niniejszy Regulamin zaczyna obowiązywać od 9 marca 2024 r.