MILSTONE INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI KRS
0000455597
NIP
5272691682
REGON
146604437

Podsumowanie

aktywa
3 tys.
przychód
52 tys.
zysk
-367
wartość firmy
35 tys.
Podstawowe info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
WARSZAWA
Adres
UL. BUKOWIŃSKA, 22
Kod pocztowy
02-703
Rejestracja
2013-03-22
Rozpoczęcie działalności
2013-04-17
Kapitał zakładowy
5000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
Postępowanie likwidacyjne
Tak
Branże
Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Roboty związane z budową mostów i tuneli Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Działalność holdingów finansowych Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych Leasing finansowy Badanie rynku i opinii publicznej Produkcja wyrobów budowlanych z gipsu Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej Roboty związane z budową dróg i autostrad Działalność w zakresie architektury Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach Reklama Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych Działalność portali internetowych Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania Pozostała działalność wydawnicza Produkcja pozostałych wyrobów z betonu, gipsu i cementu Działalność związana z oprogramowaniem Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Działalność agencji reklamowych Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Działalność wspomagająca edukację Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych Działalność organizacji komercyjnych i pracodawców Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Milstone investments osiągnęła 51 780 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 51 780 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 52 147 zł.
Strata netto wyniosła 367 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 3816 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 51 780 zł w 2021 roku.
• 23 550 zł w 2020 roku.
• 0 zł w 2019 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -53 140 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -367 zł w 2021 roku.
• -456 zł w 2020 roku.
• -6000 zł w 2019 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Milstone investments wynosi 34 520 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 129 450 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -246 926 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 34 520 zł w 2021 roku.
• 15 700 zł w 2020 roku.
• 0 zł w 2019 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Milstone investments wyniosła 3212 zł.
a
ktywa obrotowe to 3212 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3242 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -174 845 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 178 088 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -81 368 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3212 zł w 2021 roku.
• 3051 zł w 2020 roku.
• 3149 zł w 2019 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 0%.
Marża operacyjna wyniosła -1%.
Marża netto wyniosła -1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -15.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -21.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -162.4 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Milstone investments wyniosły 178 088 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3212 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 5,544%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3212 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 178 088 zł w 2021 roku
• 177 559 zł w 2020 roku
• 169 732 zł w 2019 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1100.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 5544% w 2021 roku
• 5820% w 2020 roku
• 5390% w 2019 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Milstone investments wykazała przychody na poziomie 51 780 zł.
Organizacja zarobiła -367 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -367 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
• 0 zł w 2019 roku

Organizacja Milstone investments wykazała zysk netto większy niż 45% organizacji z branży "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek".
Organizacja wykazała przychód większy niż 56% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 16% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 17% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0002%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 był on wyższy niż 45% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2021 były wyższe niż 56% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była ona wyższa niż 16% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 był wyższy niż 99% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 17% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2021 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 wynosił on 0.0002%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Janiszewski Krzysztof posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 17.12.2014 jest Janiszewski Krzysztof kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 23.07.2013 do 17.12.2014 był Janiszewski Krzysztof kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 22.03.2013 do 23.07.2013 najwięcej udziałów posiadał Vistra Shelf Companies . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.