"GRAST&MTB DESIGNER" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000866292
NIP
5272939691
REGON
387391673

Podsumowanie

aktywa
3,3 mln
przychód
2,1 mln
zysk
52 tys.
wartość firmy
3 mln
Podstawowe info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
WARSZAWA
Adres
UL. MICHAŁA WOŁODYJOWSKIEGO, 77A
Kod pocztowy
02-724
Rejestracja
2020-10-23
Rozpoczęcie działalności
2020-10-23
Kapitał zakładowy
50000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja "grast&mtb designer" osiągnęła 2 051 526 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 735 266 zł. Pozostałe przychody to 316 260 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 683 515 zł.
Zysk netto wyniósł 51 751 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 683 842 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 051 526 zł w 2023 roku.
• 1 819 892 zł w 2022 roku.
• 1 780 900 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 17 250 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 51 751 zł w 2023 roku.
• -66 336 zł w 2022 roku.
• 117 715 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "grast&mtb designer" wynosi 2 991 558 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 517 508 zł a 7 556 647 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 997 186 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 991 558 zł w 2023 roku.
• 2 607 728 zł w 2022 roku.
• 3 102 346 zł w 2021 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów "grast&mtb designer" wyniosła 3 321 532 zł.
a
ktywa trwałe to 134 905 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 186 627 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 321 532 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 889 162 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 432 370 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 107 177 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 321 532 zł w 2023 roku.
• 3 949 757 zł w 2022 roku.
• 3 557 951 zł w 2021 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.
Marża operacyjna wyniosła -15%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania "grast&mtb designer" wyniosły 1 432 370 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 321 532 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 43%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 477 457 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 432 370 zł w 2023 roku
• 2 090 469 zł w 2022 roku
• 1 632 326 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 43% w 2023 roku
• 53% w 2022 roku
• 46% w 2021 roku

Podatek dochodowy

Organizacja "grast&mtb designer" wykazała przychody na poziomie 2 051 526 zł.
Organizacja zarobiła 53 382 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1631 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 51 751 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 3% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 544 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1631 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 30 272 zł w 2021 roku

Organizacja "grast&mtb designer" wykazała zysk netto większy niż 65% organizacji z branży "Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 78% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 15% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 32% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 55% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.08%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 65% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 78% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 91% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 51% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 15% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 32% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 55% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.08%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Sendor Urban Anna posiada 915 udziałów, które stanowią 91.5% firmy.
Największym udziałowcem od 01.02.2021 jest Sendor Urban Anna kontrolujący 92% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 30.12.2020 do 01.02.2021 była Sendor Urban Anna kontrolująca 92% udziałów.
W okresie od 23.10.2020 do 30.12.2020 najwięcej udziałów posiadał Vistra Shelf Companies . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.