WIBO JKZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000821302
NIP
8172193791
REGON
383780828

Podsumowanie

aktywa
2 mln
przychód
9,4 mln
zysk
707 tys.
wartość firmy
10,3 mln
Podstawowe info
Województwo
PODKARPACKIE
Miejscowość
WOLA MIELECKA
Adres
, 1A
Kod pocztowy
39-300
Rejestracja
2019-12-31
Rozpoczęcie działalności
2019-07-02
Organ reprezentujący
WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Forma prawna
SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Forma własności
WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ - WIBO JKZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. SPOSÓB REPREZENTACJI KOMPLEMENTARIUSZA WIBO JKZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ: W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA PREZES ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Wibo jkz osiągnęła 9 345 340 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 9 342 474 zł. Pozostałe przychody to 2866 zł.
Całkowite koszty wyniosły 8 635 531 zł.
Zysk netto wyniósł 706 943 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 2 336 335 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 345 340 zł w 2022 roku.
• 6 466 721 zł w 2021 roku.
• 7 394 777 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 176 736 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 706 943 zł w 2022 roku.
• 736 522 zł w 2021 roku.
• 187 785 zł w 2020 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Wibo jkz wynosi 10 269 488 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 211 489 zł a 23 363 350 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 540 034 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 269 488 zł w 2022 roku.
• 7 938 518 zł w 2021 roku.
• 6 438 968 zł w 2020 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Wibo jkz wyniosła 2 022 201 zł.
a
ktywa trwałe to 384 281 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 637 920 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 022 201 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 615 319 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 406 883 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 294 067 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 022 201 zł w 2022 roku.
• 1 872 114 zł w 2021 roku.
• 1 730 724 zł w 2020 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 35%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 44%.
Marża operacyjna wyniosła 10%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Wibo jkz wyniosły 406 883 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 022 201 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 20%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -73 313 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 406 883 zł w 2022 roku
• 963 738 zł w 2021 roku
• 720 088 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 15.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 20% w 2022 roku
• 51% w 2021 roku
• 42% w 2020 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Wibo jkz wykazała przychody na poziomie 9 345 340 zł.
Organizacja zarobiła 882 139 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 175 196 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 706 943 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 43 799 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 175 196 zł w 2022 roku
• 187 476 zł w 2021 roku
• 151 892 zł w 2020 roku

Organizacja Wibo jkz wykazała zysk netto większy niż 94% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 95% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 96% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 95% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 85% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był wyższy niż 43% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2022 wynosił on 0.01%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki