ŻELAZNA INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI KRS
0000472252
NIP
5272697851
REGON
146807028

Podsumowanie

aktywa
4,1 mln
przychód
47 tys.
zysk
-548 tys.
wartość firmy
3,1 mln
Podstawowe info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
WARSZAWA
Adres
POSTĘPU, 15C
Kod pocztowy
02-676
Rejestracja
2013-08-02
Rozpoczęcie działalności
2013-08-13
Kapitał zakładowy
5050,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU MA PRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI SAMODZIELNIE
Postępowanie likwidacyjne
Tak
Branże
Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Leasing finansowy Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Pozostała działalność wydawnicza Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Reklama Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych Badanie rynku i opinii publicznej Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji Sprzedaż hurtowa płodów rolnych i żywych zwierząt Wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie Pozostała wyspecjalizowana sprzedaż hurtowa Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Roboty związane z budową rurociągów, linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Pozostałe badania i analizy techniczne Działalność w zakresie architektury Pozostałe formy udzielania kredytów Sprzedaż hurtowa maszyn, urządzeń i dodatkowego wyposażenia Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej Sprzedaż hurtowa artykułów użytku domowego Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi Działalność wspomagająca edukację Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Roboty związane z budową dróg kołowych i szynowych Działalność organizacji komercyjnych i pracodawców Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej Wykonywanie instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych i pozostałych instalacji budowlanych Sprzedaż hurtowa żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Rozbiórka i przygotowanie terenu pod budowę Transport drogowy towarów Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane Działalność holdingów finansowych Sprzedaż hurtowa narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Działalność związana z oprogramowaniem Działalność portali internetowych Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Żelazna investments osiągnęła 46 863 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 46 863 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 594 793 zł.
Strata netto wyniosła 547 930 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 21 969 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 46 863 zł w 2019 roku.
• 34 814 zł w 2018 roku.
• 2924 zł w 2017 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -63 513 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -547 930 zł w 2019 roku.
• -880 125 zł w 2018 roku.
• -420 904 zł w 2017 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Żelazna investments wynosi 3 128 825 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 16 520 444 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -520 875 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 128 825 zł w 2019 roku.
• 3 531 740 zł w 2018 roku.
• 4 170 574 zł w 2017 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Żelazna investments wyniosła 4 130 111 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 130 111 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 130 111 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 130 111 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -756 776 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 130 111 zł w 2019 roku.
• 4 810 530 zł w 2018 roku.
• 5 643 662 zł w 2017 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -13%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -13%.
Marża operacyjna wyniosła -1,166%.
Marża netto wyniosła -1,169%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6113 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6611.7 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 130 111 zł.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -42 748 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 0 zł w 2019 roku
• 132 489 zł w 2018 roku
• 85 496 zł w 2017 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 0% w 2019 roku
• 3% w 2018 roku
• 2% w 2017 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Żelazna investments wykazała przychody na poziomie 46 863 zł.
Organizacja zarobiła -547 930 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -547 930 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2019 roku
• 0 zł w 2018 roku
• 0 zł w 2017 roku

Organizacja Żelazna investments wykazała zysk netto większy niż 5% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 32% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 6% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 6% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 12% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 11% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.00003%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2019 był on wyższy niż 5% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2019 były wyższe niż 32% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2019 była ona wyższa niż 65% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2019 był wyższy niż 0% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2019 była wyższa niż 6% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2019 była wyższa niż 6% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2019 była wyższa niż 12% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2019 była wyższa niż 11% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2019 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2019 wynosił on 0.00003%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Dnb Polish Properties As posiada 101 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 14.03.2014 jest Dnb Polish Properties As kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 04.03.2014 do 14.03.2014 był Dnb Polish Properties As kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 02.08.2013 do 04.03.2014 najwięcej udziałów posiadał Vistra Shelf Companies . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.