HE4 WROCLAW 6 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0001020773
NIP
5273043838
REGON
524523867

Podsumowanie

aktywa
47 mln
przychód
3 mln
zysk
1,8 mln
wartość firmy
10,3 mln
Podstawowe info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
WARSZAWA
Adres
UL. TOWAROWA, 28
Kod pocztowy
00-839
Rejestracja
2023-02-21
Rozpoczęcie działalności
2023-02-21
Kapitał zakładowy
5000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU LUB WICEPREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.UCHWAŁY ZARZĄDU WYMAGAJĄ SPRAWY PRZEKRACZAJĄCE ZWYKŁY ZARZĄD.

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja He4 wroclaw 6 osiągnęła 3 038 237 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 863 896 zł. Pozostałe przychody to 1 174 341 zł.
Całkowite koszty wyniosły 114 816 zł.
Zysk netto wyniósł 1 749 081 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 3 038 237 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 038 237 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 1 749 081 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 749 081 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji He4 wroclaw 6 wynosi 10 337 374 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 315 560 zł a 24 487 129 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 10 337 374 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 337 374 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów He4 wroclaw 6 wyniosła 46 952 631 zł.
a
ktywa trwałe to 31 175 771 zł.
a
ktywa obrotowe to 15 776 860 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 46 952 631 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 754 081 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 45 198 550 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 46 952 631 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 46 952 631 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 100%.
Marża operacyjna wyniosła 86%.
Marża netto wyniosła 58%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 99.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 85.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 57.6 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania He4 wroclaw 6 wyniosły 45 198 550 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 46 952 631 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 96%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 45 198 550 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 45 198 550 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 96% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Podatek dochodowy

Organizacja He4 wroclaw 6 wykazała przychody na poziomie 3 038 237 zł.
Organizacja zarobiła 2 128 768 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 379 688 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 749 081 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 18% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 379 688 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 379 688 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Organizacja He4 wroclaw 6 wykazała zysk netto większy niż 96% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 89% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 91% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 97% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.006%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 89% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 97% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 79% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 90% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 97% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 91% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.006%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Eu Industrial Club Iv Scsp posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 03.07.2023 jest Eu Industrial Club Iv Scsp kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 21.02.2023 do 03.07.2023 był Vistra Shelf Companies kontrolując 100% udziałów.