JCDECAUX POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000355021
NIP
5272626561
REGON
142358740

Podsumowanie

aktywa
36 tys.
przychód
0
zysk
-56 tys.
wartość firmy
0
Podstawowe info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
WARSZAWA
Adres
RADAROWA, 62A
Kod pocztowy
02-137
Rejestracja
2010-04-26
Rozpoczęcie działalności
2010-05-10
Kapitał zakładowy
5000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU MA PRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI SAMODZIELNIE
Branże
Działalność agencji reklamowych Działalność portali internetowych Roboty związane z budową dróg i autostrad Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania Reklama Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Działalność związana z oprogramowaniem Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Działalność organizacji komercyjnych i pracodawców Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Pozostała działalność wydawnicza Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej Badanie rynku i opinii publicznej Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Leasing finansowy Działalność wspomagająca edukację Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych Roboty związane z budową mostów i tuneli Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana Działalność holdingów finansowych Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Jcdecaux polska osiągnęła 0 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 0 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 56 102 zł.
Strata netto wyniosła 56 102 zł.
Spółka wykazuje stałe przychody w czasie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 0 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -11 220 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -56 102 zł w 2022 roku.
• -25 286 zł w 2021 roku.
• -14 315 zł w 2020 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Jcdecaux polska wynosi 0 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 0 zł.
Wartość organizacji nie zmienia się w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Jcdecaux polska wyniosła 36 411 zł.
a
ktywa obrotowe to 36 411 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 36 411 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -632 792 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 669 202 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 652 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 36 411 zł w 2022 roku.
• 25 323 zł w 2021 roku.
• 20 897 zł w 2020 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -154%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -30.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie.

Zadłużenie

Zobowiązania Jcdecaux polska wyniosły 669 202 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 36 411 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 1,838%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 28 642 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 669 202 zł w 2022 roku
• 602 013 zł w 2021 roku
• 572 300 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 50.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 1838% w 2022 roku
• 2377% w 2021 roku
• 2739% w 2020 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Jcdecaux polska wykazała przychody na poziomie 0 zł.
Organizacja zarobiła -56 102 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -56 102 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku

Organizacja Jcdecaux polska wykazała zysk netto większy niż 8% organizacji z branży "Działalność agencji reklamowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 0% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 4% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 8% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 0% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 32% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był wyższy niż 99% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 4% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2022 wynosił on 0%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Jcdecaux Europe Holding Sas posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 01.07.2010 jest Jcdecaux Europe Holding Sas kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 26.04.2010 do 01.07.2010 był Vistra Shelf Companies kontrolując 100% udziałów.