JEROZO PROPERTIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000269048
NIP
5272528692
REGON
140765033

Podsumowanie

aktywa
366 tys.
przychód
90 tys.
zysk
76 tys.
wartość firmy
566 tys.
Podstawowe info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
WARSZAWA
Adres
DOMANIEWSKA, 50A
Kod pocztowy
02-672
Rejestracja
2006-12-06
Rozpoczęcie działalności
2006-11-24
Kapitał zakładowy
50000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU MA PRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI SAMODZIELNIE

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Jerozo properties osiągnęła 89 651 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 82 264 zł. Pozostałe przychody to 7387 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6311 zł.
Zysk netto wyniósł 75 953 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 11 651 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 89 651 zł w 2022 roku.
• 223 702 zł w 2021 roku.
• 28 003 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 29 704 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 75 953 zł w 2022 roku.
• 170 260 zł w 2021 roku.
• -46 966 zł w 2020 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Jerozo properties wynosi 566 330 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 134 477 zł a 1 081 328 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 80 995 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 566 330 zł w 2022 roku.
• 975 958 zł w 2021 roku.
• 36 758 zł w 2020 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Jerozo properties wyniosła 365 706 zł.
a
ktywa obrotowe to 365 706 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 365 706 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 270 332 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 95 374 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -265 882 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 365 706 zł w 2022 roku.
• 367 387 zł w 2021 roku.
• 1 667 725 zł w 2020 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 21%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 28%.
Marża operacyjna wyniosła 89%.
Marża netto wyniosła 85%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 21.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 63.2 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Jerozo properties wyniosły 95 374 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 365 706 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 26%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -282 502 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 95 374 zł w 2022 roku
• 173 008 zł w 2021 roku
• 1 643 606 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 12.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 26% w 2022 roku
• 47% w 2021 roku
• 99% w 2020 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Jerozo properties wykazała przychody na poziomie 89 651 zł.
Organizacja zarobiła 75 953 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 75 953 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 21 052 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku

Organizacja Jerozo properties wykazała zysk netto większy niż 80% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 54% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0001%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 54% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 69% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był wyższy niż 47% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 97% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 97% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2022 wynosił on 0.0001%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Jungclaus Claus Günter posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 26.03.2013 jest Jungclaus Claus Günter kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 21.01.2008 do 26.03.2013 był Plugeto Limited kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 06.12.2006 do 21.01.2008 najwięcej udziałów posiadał Vistra Shelf Companies . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.