CONNECTED INNOVATIONS (R&D) SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000969187
NIP
5273000088
REGON
521872998

Podsumowanie

aktywa
250 tys.
przychód
427 tys.
zysk
14 tys.
wartość firmy
353 tys.
Podstawowe info
Województwo
PODKARPACKIE
Miejscowość
RZESZÓW
Adres
UL. WARSZAWSKA, 18
Kod pocztowy
35-205
Rejestracja
2022-04-28
Rozpoczęcie działalności
2022-04-28
Kapitał zakładowy
5000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU MA PRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI SAMODZIELNIE

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Connected innovations (r&d) osiągnęła 426 527 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 418 099 zł. Pozostałe przychody to 8428 zł.
Całkowite koszty wyniosły 404 327 zł.
Zysk netto wyniósł 13 771 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 213 264 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 426 527 zł w 2023 roku.
• 1 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 6886 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 13 771 zł w 2023 roku.
• -1109 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Connected innovations (r&d) wynosi 352 684 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 13 247 zł a 1 066 318 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 176 342 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 352 684 zł w 2023 roku.
• 2918 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Connected innovations (r&d) wyniosła 249 813 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 66 422 zł.
a
ktywa obrotowe to 183 391 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 249 813 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 17 662 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 232 151 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 124 906 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 249 813 zł w 2023 roku.
• 5072 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 78%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 39 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Connected innovations (r&d) wyniosły 232 151 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 249 813 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 93%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 116 075 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 232 151 zł w 2023 roku
• 1181 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 93% w 2023 roku
• 23% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Connected innovations (r&d) wykazała przychody na poziomie 426 527 zł.
Organizacja zarobiła 15 489 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1718 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 13 771 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1718 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Organizacja Connected innovations (r&d) wykazała zysk netto większy niż 65% organizacji z branży "Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 58% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 69% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 65% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 58% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 48% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 76% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.003%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Connected Innovations Limited posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 07.04.2023 jest Connected Innovations Limited kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 28.04.2022 do 07.04.2023 był Vistra Shelf Companies kontrolując 100% udziałów.