Polityka prywatności

1. Definicje
Administrator - Bizraport Prosta Spółka Akcyjna z siedzibą przy ul. Nowogrodzkiej 31, 00-511 Warszawa (KRS: 0001081310)
Serwis - strona internetowa https://www.bizraport.pl
Użytkownik - osoba odwiedzająca Serwis
Polityka prywatności - niniejsza polityka prywatności
Usługi elektroniczne - usługi realizowane na odległość, gdzie dane są przekazywane na życzenie Użytkownika za pomocą technologii cyfrowych, a wszystko odbywa się przez sieć telekomunikacyjną, jak określono w ustawie Prawo telekomunikacyjne z 2004 r.

2. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem z ich usług poprzez Serwis bizraport.pl

3. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi - ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.

4. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji umowy zawartej pomiędzy stronami.

5. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujące sposoby:

a) poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje

b) poprzez gromadzenie plików “cookies” lub innych technologii

6. Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika.

7. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, na przykład, w celu przeprowadzenia procesu rejestracji.

8. Dane osobowe pozostawione w serwisie są obsługiwane przez supabase.com (serwis automatyzujący logowanie użytkowników). Dla wygody użytkownika, do logowania może być użyte narzędzie oAuth (np. Google, Facebook i inne). Dane nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.

9. Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła. Osoba ta ma również prawo do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie.

10. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.

11. W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez serwis. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.

Dodatkowe informacje dla osób których dane są prezentowane w ramach Serwisu.

12. Państwa dane osobowe będą używane w celu ich prezentowania na stronach internetowych zarządzanych przez Serwis w ramach promowania transparentności i pewności w obrocie gospodarczym. Jest to oparte na prawnie uzasadnionym interesie Serwisu zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 ("RODO"). Za legalność udostępniania specyficznych kategorii danych odpowiada art. 9 ust. 2 lit. e RODO.

13. Serwis gromadzi informacje personalne z baz otwartych dla publiczności, takich jak Krajowy Rejestr Sądowy.

14. Rodzaje danych osobowych przetwarzanych przez Serwis odpowiadają tym, które są ujawniane w Krajowym Rejestrze Sądowym. W skład tych informacji wchodzą między innymi: imię, nazwisko, data narodzin, wiek, numer PESEL, płeć, szczegóły dotyczące funkcji sprawowanej przez osobę w jednostce zarejestrowanej w Krajowym Rejestrze Sądowym, ewentualnie ilość oraz wartość posiadanego udziału/akcji.

15. Proces profilowania wspomniany w punkcie 3 obejmuje: automatyczne przetwarzanie numeru PESEL w celu określenia roku urodzenia osoby, której dane są analizowane. Dzięki temu Serwis ma możliwość pokazywania roku narodzin osób o identycznych imionach i nazwiskach, co pozwala na odróżnienie ich od innych osób o tych samych danych w Krajowym Rejestrze Sądowym; automatyczne zestawianie informacji personalnych z danymi pozyskanymi z innych baz, a także przedstawianie związanych z nimi relacji i powiązań.

16. Dane Pani/Pana mogą być udostępniane użytkownikom serwisu Bizraport.pl.

17. Dane Pani/Pana są przetwarzane przez okres jaki jest niezbędny do osiągnięcia celu przetwarzania.

18. Pani/Pan ma prawo do wglądu w swoje dane oraz, w sytuacjach określonych przez RODO, do ich poprawienia, usunięcia czy ograniczenia ich używania.

19. Pani/Pan ma także prawo złożenia zażalenia do odpowiedniego organu zajmującego się ochroną danych osobowych w kraju, w którym Pani/Pan mieszka, pracuje lub w którym doszło do potencjalnego naruszenia.

20. Zgodnie z art. 21 RODO, Pani/Pan ma prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec używania swoich danych, w tym w zakresie ich profilowania.

21. Nie wpływa to na możliwość skorzystania z innych form ochrony, zarówno administracyjnej jak i sądowej, w tym prawa do złożenia skargi do odpowiedniego organu. Każda osoba, której to dotyczy, ma także prawo do skorzystania z ochrony sądowej, jeśli uzna, że jej prawa wynikające z RODO zostały naruszone przez niewłaściwe przetwarzanie jej danych zgodnie z RODO.

W razie wątpliwości co któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy do dyspozycji: