WESTMORE INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000531628
NIP
8971803071
REGON
360121450

Podsumowanie

aktywa
22,9 mln
przychód
759 tys.
zysk
706 tys.
wartość firmy
20,5 mln
Podstawowe info
Województwo
DOLNOŚLĄSKIE
Miejscowość
BOLESŁAWIEC
Adres
UL. TADEUSZA KOŚCIUSZKI, 21
Kod pocztowy
59-700
Rejestracja
2014-11-14
Rozpoczęcie działalności
2014-12-01
Kapitał zakładowy
100000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU MA PRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI SAMODZIELNIE.

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Westmore investments osiągnęła 758 851 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 313 026 zł. Pozostałe przychody to 445 825 zł.
Całkowite koszty wyniosły -393 119 zł.
Zysk netto wyniósł 706 145 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 49 516 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 758 851 zł w 2023 roku.
• 683 433 zł w 2022 roku.
• 2 210 662 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 114 566 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 706 145 zł w 2023 roku.
• 648 395 zł w 2022 roku.
• 1 987 292 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Westmore investments wynosi 20 449 424 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 138 277 zł a 91 301 039 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 992 549 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 20 449 424 zł w 2023 roku.
• 19 638 537 zł w 2022 roku.
• 25 525 983 zł w 2021 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Westmore investments wyniosła 22 889 491 zł.
a
ktywa trwałe to 12 445 906 zł.
a
ktywa obrotowe to 10 443 585 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 22 889 491 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 22 825 260 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 64 231 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -512 767 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 22 889 491 zł w 2023 roku.
• 22 181 282 zł w 2022 roku.
• 21 552 718 zł w 2021 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.
Marża operacyjna wyniosła 83%.
Marża netto wyniosła 93%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.4 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Westmore investments wyniosły 64 231 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 22 889 491 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 0%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1 181 133 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 64 231 zł w 2023 roku
• 62 167 zł w 2022 roku
• 81 997 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Westmore investments wykazała przychody na poziomie 758 851 zł.
Organizacja zarobiła 706 145 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 706 145 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wyniki na tle rynku "Leasing finansowy" (64.91.Z)

Organizacja Westmore investments wykazała zysk netto większy niż 76% organizacji z branży "Leasing finansowy".
Organizacja wykazała przychód większy niż 47% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 10% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 47% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 73% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 10% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 99% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 96% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.03%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Ibf Polska posiada 20000 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 10.04.2017 jest Ibf Polska kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 16.02.2017 do 10.04.2017 była Ibf Polska kontrolująca 100% udziałów.
W okresie od 11.03.2015 do 16.02.2017 najwięcej udziałów posiadał Vistra Shelf Companies . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.