VINTON INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000392438
NIP
5272661770
REGON
143237211

Podsumowanie

aktywa
23,5 mln
przychód
10 mln
zysk
-13,5 mln
wartość firmy
6,7 mln
Podstawowe info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
WARSZAWA
Adres
LESZNO, 14
Kod pocztowy
01-192
Rejestracja
2011-07-28
Rozpoczęcie działalności
2011-08-19
Kapitał zakładowy
5000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU MA PRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI SAMODZIELNIE.

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Vinton investments osiągnęła 9 969 485 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 9 660 158 zł. Pozostałe przychody to 309 327 zł.
Całkowite koszty wyniosły 23 137 153 zł.
Strata netto wyniosła 13 476 994 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 993 693 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 969 485 zł w 2022 roku.
• 862 zł w 2021 roku.
• 627 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -2 636 905 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -13 476 994 zł w 2022 roku.
• -209 381 zł w 2021 roku.
• -174 698 zł w 2020 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Vinton investments wynosi 6 646 323 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 24 923 712 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 329 129 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 646 323 zł w 2022 roku.
• 575 zł w 2021 roku.
• 418 zł w 2020 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Vinton investments wyniosła 23 482 857 zł.
a
ktywa trwałe to 40 249 zł.
a
ktywa obrotowe to 23 442 608 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 23 482 857 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -15 960 311 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 39 443 168 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -1 631 280 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 23 482 857 zł w 2022 roku.
• 36 474 194 zł w 2021 roku.
• 35 789 666 zł w 2020 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -57%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 84%.
Marża operacyjna wyniosła -133%.
Marża netto wyniosła -135%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11186.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5709.9 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Vinton investments wyniosły 39 443 168 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 23 482 857 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 168%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 221 038 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 39 443 168 zł w 2022 roku
• 38 957 511 zł w 2021 roku
• 38 063 602 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 12.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 168% w 2022 roku
• 107% w 2021 roku
• 106% w 2020 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Vinton investments wykazała przychody na poziomie 9 969 485 zł.
Organizacja zarobiła -13 476 994 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -13 476 994 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku

Organizacja Vinton investments wykazała zysk netto większy niż 0% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 92% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 28% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 8% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 92% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 91% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był wyższy niż 91% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 28% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 26% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 8% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2022 wynosił on 0.01%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

The Steinberg Family Charitable Trust posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 13.03.2017 jest The Steinberg Family Charitable Trust kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 09.06.2014 do 13.03.2017 był The Steinberg Family Charitable Trust kontrolując 75% udziałów.
W okresie od 18.10.2011 do 09.06.2014 najwięcej udziałów posiadał The Steinberg Family Charitable Trust. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do VINTON INVESTMENTS