INTELLIGENT SOLUTIONS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000764806
NIP
8992855570
REGON
382199540

Podsumowanie

aktywa
2,4 mln
przychód
14,8 mln
zysk
2 mln
wartość firmy
18,1 mln
Podstawowe info
Województwo
DOLNOŚLĄSKIE
Miejscowość
WROCŁAW
Adres
UL. PODWALE, 1A
Kod pocztowy
50-043
Rejestracja
2018-12-31
Rozpoczęcie działalności
2018-12-31
Organ reprezentujący
WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Forma prawna
SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
KAŻDY WSPÓLNIK UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI SPÓŁKI MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Intelligent solutions polska osiągnęła 14 749 372 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 14 726 843 zł. Pozostałe przychody to 22 529 zł.
Całkowite koszty wyniosły 12 753 676 zł.
Zysk netto wyniósł 1 973 167 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 3 687 343 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 14 749 372 zł w 2022 roku.
• 7 031 015 zł w 2021 roku.
• 4 570 190 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 493 292 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 973 167 zł w 2022 roku.
• 1 646 562 zł w 2021 roku.
• 1 078 960 zł w 2020 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Intelligent solutions polska wynosi 18 114 215 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 388 632 zł a 36 873 430 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 526 679 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 18 114 215 zł w 2022 roku.
• 11 610 395 zł w 2021 roku.
• 8 425 227 zł w 2020 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Intelligent solutions polska wyniosła 2 391 311 zł.
a
ktywa trwałe to 844 959 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 546 352 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 391 311 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 518 176 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 873 135 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 595 328 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 391 311 zł w 2022 roku.
• 1 849 011 zł w 2021 roku.
• 1 869 579 zł w 2020 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 83%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 381%.
Marża operacyjna wyniosła 17%.
Marża netto wyniosła 13%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 20.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 95.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Intelligent solutions polska wyniosły 1 873 135 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 391 311 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 78%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 468 284 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 873 135 zł w 2022 roku
• 1 399 940 zł w 2021 roku
• 452 787 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 19.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 78% w 2022 roku
• 76% w 2021 roku
• 24% w 2020 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Intelligent solutions polska wykazała przychody na poziomie 14 749 372 zł.
Organizacja zarobiła 2 451 711 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 478 544 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 973 167 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 119 636 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 478 544 zł w 2022 roku
• 108 425 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku

Organizacja Intelligent solutions polska wykazała zysk netto większy niż 97% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 97% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 98% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 97% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 97% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 86% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był wyższy niż 70% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 95% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 98% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2022 wynosił on 0.02%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki