STILLMORE INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI KRS
0000471249
NIP
5272697408
REGON
146805868

Podsumowanie

aktywa
0
przychód
1
zysk
-148
wartość firmy
0
Podstawowe info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
WARSZAWA
Adres
AL. JEROZOLIMSKIE, 56 C
Kod pocztowy
00-803
Rejestracja
2013-07-29
Rozpoczęcie działalności
2013-08-13
Kapitał zakładowy
5000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU MA PRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI SAMODZIELNIE
Postępowanie likwidacyjne
Tak
Branże
Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych Transport drogowy towarów Działalność holdingów finansowych Pozostałe formy udzielania kredytów Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Rozbiórka i przygotowanie terenu pod budowę Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja Pozostała wyspecjalizowana sprzedaż hurtowa Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji Działalność związana z oprogramowaniem Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane Roboty związane z budową rurociągów, linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych Sprzedaż hurtowa artykułów użytku domowego Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana Sprzedaż hurtowa narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych Sprzedaż hurtowa płodów rolnych i żywych zwierząt Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Leasing finansowy Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Działalność portali internetowych Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Wykonywanie instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych i pozostałych instalacji budowlanych Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim Działalność organizacji komercyjnych i pracodawców Sprzedaż hurtowa maszyn, urządzeń i dodatkowego wyposażenia Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki Roboty związane z budową dróg kołowych i szynowych Sprzedaż hurtowa żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej Badanie rynku i opinii publicznej Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej Działalność wspomagająca edukację Działalność w zakresie architektury Pozostała działalność wydawnicza Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych Pozostałe badania i analizy techniczne Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania Reklama Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Stillmore investments osiągnęła 1 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 148 zł.
Strata netto wyniosła 148 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 0 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 zł w 2019 roku.
• 1 zł w 2018 roku.
• 0 zł w 2018 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 646 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -148 zł w 2019 roku.
• -2191 zł w 2018 roku.
• -1440 zł w 2018 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Stillmore investments wynosi 0 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 2 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 0 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 0 zł w 2019 roku.
• 0 zł w 2018 roku.
• 0 zł w 2018 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Stillmore investments wyniosła 0 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 0 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -4926 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4926 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -3116 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 0 zł w 2019 roku.
• 4816 zł w 2018 roku.
• 6564 zł w 2018 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.
Marża operacyjna wyniosła -24,600%.
Marża netto wyniosła -24,600%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -61.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12300 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12300 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Stillmore investments wyniosły 4926 zł.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1227 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4926 zł w 2019 roku
• 9594 zł w 2018 roku
• 9151 zł w 2018 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 0% w 2019 roku
• 199% w 2018 roku
• 139% w 2018 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Stillmore investments wykazała przychody na poziomie 1 zł.
Organizacja zarobiła -148 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -148 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2019 roku
• 0 zł w 2018 roku
• 0 zł w 2018 roku

Organizacja Stillmore investments wykazała zysk netto większy niż 36% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 32% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 6% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 7% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.000000001%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2019 był on wyższy niż 36% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2019 były wyższe niż 32% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2019 była ona wyższa niż 0% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2019 był wyższy niż NaN% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2019 była wyższa niż 6% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2019 była wyższa niż 7% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2019 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2019 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2019 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2019 wynosił on 0.000000001%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Vistra Shelf Companies posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 23.04.2015 jest Vistra Shelf Companies kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 29.07.2013 do 23.04.2015 był Vistra Shelf Companies kontrolując 100% udziałów.