ALDORRE INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI KRS
0000673228
NIP
6762527499
REGON
367053443

Podsumowanie

aktywa
1 tys.
przychód
0
zysk
-148
wartość firmy
955
Podstawowe info
Województwo
MAŁOPOLSKIE
Miejscowość
KRAKÓW
Adres
ALEJA 29 LISTOPADA, 20
Kod pocztowy
31-401
Rejestracja
2017-04-14
Rozpoczęcie działalności
2017-04-14
Kapitał zakładowy
5000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU MA PRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI SAMODZIELNIE.
Postępowanie likwidacyjne
Tak

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Aldorre investments osiągnęła 0 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 0 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 148 zł.
Strata netto wyniosła 148 zł.
Spółka wykazuje stałe przychody w czasie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 0 zł w 2019 roku.
• 0 zł w 2019 roku.
• 0 zł w 2018 roku.
Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 517 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -148 zł w 2019 roku.
• -443 zł w 2019 roku.
• -1956 zł w 2018 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Aldorre investments wynosi 955 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 5092 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -955 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 955 zł w 2019 roku.
• 1066 zł w 2019 roku.
• 1398 zł w 2018 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Aldorre investments wyniosła 1273 zł.
a
ktywa obrotowe to 1273 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1273 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1273 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -1863 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1273 zł w 2019 roku.
• 5000 zł w 2019 roku.
• 5000 zł w 2018 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -12%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -12%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie.

Zadłużenie

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1273 zł.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -590 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 0 zł w 2019 roku
• 3579 zł w 2019 roku
• 3137 zł w 2018 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 11.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 0% w 2019 roku
• 72% w 2019 roku
• 63% w 2018 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Aldorre investments wykazała przychody na poziomie 0 zł.
Brak danych

Organizacja Aldorre investments wykazała zysk netto większy niż NaN% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż NaN% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż NaN% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż NaN% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż NaN% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż NaN% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł NaN%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2019 był on wyższy niż 36% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2019 były wyższe niż 0% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2019 była ona wyższa niż 15% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2019 był wyższy niż 0% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2019 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2019 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2019 była wyższa niż 25% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2019 była wyższa niż 18% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2019 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2019 wynosił on 0%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Vistra Shelf Companies posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.