MIRAMIT INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000576842
NIP
5223038982
REGON
362543912

Podsumowanie

aktywa
2,1 mln
przychód
99 tys.
zysk
-105 tys.
wartość firmy
518 tys.
Podstawowe info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
WARSZAWA
Adres
ALEJE JEROZOLIMSKIE, 98
Kod pocztowy
00-807
Rejestracja
2015-09-22
Rozpoczęcie działalności
2015-09-22
Kapitał zakładowy
55000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU MA PRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI SAMODZIELNIE

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Miramit investments osiągnęła 99 226 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 99 226 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 204 690 zł.
Strata netto wyniosła 105 464 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -7604 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 99 226 zł w 2022 roku.
• 145 959 zł w 2021 roku.
• 141 032 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -17 883 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -105 464 zł w 2022 roku.
• -55 243 zł w 2021 roku.
• -53 504 zł w 2020 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Miramit investments wynosi 518 210 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 2 410 984 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -39 586 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 518 210 zł w 2022 roku.
• 628 464 zł w 2021 roku.
• 666 611 zł w 2020 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Miramit investments wyniosła 2 117 412 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 1 885 829 zł.
a
ktywa obrotowe to 231 583 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 117 412 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 602 746 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 514 666 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -44 090 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 117 412 zł w 2022 roku.
• 2 169 319 zł w 2021 roku.
• 2 172 691 zł w 2020 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -17%.
Marża operacyjna wyniosła -50%.
Marża netto wyniosła -106%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -16.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -18.9 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Miramit investments wyniosły 1 514 666 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 117 412 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 72%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1932 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 514 666 zł w 2022 roku
• 1 461 109 zł w 2021 roku
• 1 409 238 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 72% w 2022 roku
• 67% w 2021 roku
• 65% w 2020 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Miramit investments wykazała przychody na poziomie 99 226 zł.
Organizacja zarobiła -105 464 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -105 464 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1116 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku

Organizacja Miramit investments wykazała zysk netto większy niż 7% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 54% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 16% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 18% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 14% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0001%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 7% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 54% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 86% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był wyższy niż 67% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 16% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 18% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 29% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 14% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 wynosił on 0.0001%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Edp Renewables Polska posiada 1100 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 07.11.2016 jest Edp Renewables Polska kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 18.05.2016 do 07.11.2016 była Edp Renewables Polska kontrolująca 100% udziałów.
W okresie od 22.09.2015 do 18.05.2016 najwięcej udziałów posiadał Vistra Shelf Companies . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.