HE3 PIEKARY 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI KRS
0000797737
NIP
5272901458
REGON
384034079

Podsumowanie

aktywa
4,9 mln
przychód
6,3 mln
zysk
3,2 mln
wartość firmy
20,7 mln
Podstawowe info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
WARSZAWA
Adres
UL. TOWAROWA, 28
Kod pocztowy
00-839
Rejestracja
2019-08-02
Rozpoczęcie działalności
2019-08-02
Kapitał zakładowy
5000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU LUB WICEPREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.
Postępowanie likwidacyjne
Tak

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja He3 piekary 1 osiągnęła 6 269 123 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 005 193 zł. Pozostałe przychody to 263 930 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 765 490 zł.
Zysk netto wyniósł 3 239 702 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 567 281 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 269 123 zł w 2023 roku.
• 37 087 778 zł w 2022 roku.
• 37 671 999 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 844 019 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3 239 702 zł w 2023 roku.
• 4 018 094 zł w 2022 roku.
• 26 463 145 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji He3 piekary 1 wynosi 20 694 550 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 3 556 325 zł a 45 355 834 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 5 173 637 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 20 694 550 zł w 2023 roku.
• 56 187 678 zł w 2022 roku.
• 163 191 153 zł w 2021 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów He3 piekary 1 wyniosła 4 868 623 zł.
a
ktywa trwałe to 256 014 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 612 609 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 868 623 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 741 766 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 126 856 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 217 156 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 868 623 zł w 2023 roku.
• 20 619 943 zł w 2022 roku.
• 144 103 130 zł w 2021 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 67%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 68%.
Marża operacyjna wyniosła 80%.
Marża netto wyniosła 52%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 19.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.9 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania He3 piekary 1 wyniosły 126 856 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 868 623 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 3%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 31 714 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 126 856 zł w 2023 roku
• 99 786 zł w 2022 roku
• 101 137 921 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 3% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
• 70% w 2021 roku

Podatek dochodowy

Organizacja He3 piekary 1 wykazała przychody na poziomie 6 269 123 zł.
Organizacja zarobiła 4 022 369 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 782 667 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3 239 702 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 195 667 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 782 667 zł w 2023 roku
• 1 023 736 zł w 2022 roku
• 6 188 959 zł w 2021 roku

Organizacja He3 piekary 1 wykazała zysk netto większy niż 97% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 92% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 98% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 92% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 90% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 25% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 95% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 92% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.01%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Eu Industrial Club Iii Scsp posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 27.01.2020 jest Eu Industrial Club Iii Scsp kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 02.08.2019 do 27.01.2020 był Vistra Shelf Companies kontrolując 100% udziałów.

Podobne organizacje do HE3 PIEKARY 1

Organizacja Numer KRS
1
0000636802
2
0000380802
3
0000428546
4
0000669346
5
0000598551
6
0000631149
7
0000228311
8
0000300945
9
0000066358
10
0000878436
11
0000124320
12
0000032704
13
0000066104
14
0000747062
15
0000058058
16
0000052000
17
0000118633
18
0000057673
19
0000349291
20
0000636641
21
0000735045
22
0000567021
23
0000766049
24
0000875091
25
0000361566
26
0000812302
27
0000010810
28
0000541969
29
0000291699
30
0000345543