PPP VENTURE I SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000340240
NIP
5272613854
REGON
142092058

Podsumowanie

aktywa
0
przychód
0
zysk
-1 tys.
wartość firmy
0
Podstawowe info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
WARSZAWA
Adres
UL. GRÓJECKA, 208
Kod pocztowy
02-390
Rejestracja
2009-10-26
Rozpoczęcie działalności
2009-11-11
Kapitał zakładowy
5000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU MA PRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI SAMODZIELNIE

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Ppp venture i osiągnęła 0 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 0 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1476 zł.
Strata netto wyniosła 1476 zł.
Spółka wykazuje stałe przychody w czasie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 0 zł w 2023 roku.
• 739 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 291 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -1476 zł w 2023 roku.
• -1022 zł w 2022 roku.
• -3036 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ppp venture i wynosi 0 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 0 zł.
Wartość organizacji nie zmienia się w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku.
• 493 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Ppp venture i wyniosła 0 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 0 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -22 244 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 22 244 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -630 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie.

Zadłużenie

Zobowiązania Ppp venture i wyniosły 22 244 zł.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1522 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 22 244 zł w 2023 roku
• 20 768 zł w 2022 roku
• 19 746 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Ppp venture i wykazała przychody na poziomie 0 zł.
Organizacja zarobiła -1476 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -1476 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Organizacja Ppp venture i wykazała zysk netto większy niż 46% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 0% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 46% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 0% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 0% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż NaN% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 wynosił on 0%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Karmar posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 10.03.2010 jest Karmar kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 26.10.2009 do 10.03.2010 był Vistra Shelf Companies kontrolując 100% udziałów.

Podobne organizacje do PPP VENTURE I