FOOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI KRS
0000091839
NIP
5512328404
REGON
276962222

Podsumowanie

aktywa
0
przychód
0
zysk
0
wartość firmy
0
Podstawowe info
Województwo
MAŁOPOLSKIE
Miejscowość
WADOWICE
Adres
UL. CHOPINA, 10
Kod pocztowy
34-100
Rejestracja
2002-02-20
Rozpoczęcie działalności
2000-12-31
Kapitał zakładowy
54050,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM, ALBO DWÓCH PROKURENTÓW ŁĄCZNIE.
Postępowanie likwidacyjne
Tak
Branże
Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura Naprawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego Wytwarzanie skrobi i wyrobów skrobiowych Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów Naprawa i konserwacja urządzeń gospodarstwa domowego oraz sprzętu użytku domowego i ogrodniczego Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja Transport drogowy towarów Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność Pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe Produkcja papieru i tektury Badanie rynku i opinii publicznej Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych Roboty związane z budową dróg i autostrad Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach Badania i analizy związane z jakością żywności Reprodukcja zapisanych nośników informacji Roboty związane z budową mostów i tuneli Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów Sprzedaż hurtowa pozostałej żywności, włączając ryby, skorupiaki i mięczaki Przetwórstwo herbaty i kawy NADAWANIE PROGRAMÓW OGÓLNODOSTĘPNYCH I ABONAMENTOWYCH Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych Produkcja metali szlachetnych i innych metali nieżelaznych Wykonywanie instalacji elektrycznych Leasing finansowy Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ Sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa i konserwacja oraz sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do nich Produkcja makaronów, klusek, kuskusu i podobnych wyrobów mącznych Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych PRODUKCJA PODSTAWOWYCH SUBSTANCJI FARMACEUTYCZNYCH ORAZ LEKÓW I POZOSTAŁYCH WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH Produkcja masy włóknistej Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania Działalność portali internetowych Naprawa i konserwacja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku Działalność związana z oprogramowaniem Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych Produkcja leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych Działalność związana z pakowaniem Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń Malowanie i szklenie Działalność agencji informacyjnych Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych Działalność w zakresie architektury Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane Produkcja soków z owoców i warzyw Pozostałe badania i analizy techniczne PRODUKCJA WYROBÓW Z GUMY I TWORZYW SZTUCZNYCH Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii Działalność związana z projekcją filmów MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie PRODUKCJA MASZYN I URZĄDZEŃ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Pozostałe sprzątanie Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu transportowego Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi Tynkowanie Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych PRODUKCJA SKÓR I WYROBÓW ZE SKÓR WYPRAWIONYCH Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych Odlewnictwo staliwa Przygotowanie terenu pod budowę Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach Naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane Działalność centrów telefonicznych (call center) Pozostałe formy udzielania kredytów Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana Produkcja napojów bezalkoholowych; produkcja wód mineralnych i pozostałych wód butelkowanych Produkcja kakao, czekolady i wyrobów cukierniczych Naprawa i konserwacja maszyn Działalność agencji reklamowych Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MASZYN I URZĄDZEŃ Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Sprzedaż detaliczna owoców i warzyw prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek TRANSPORT LOTNICZY Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych Zakładanie stolarki budowlanej Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Produkcja metali szlachetnych Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych Sprzedaż detaliczna pozostałej żywności prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Wytwarzanie produktów przemiału zbóż

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Food osiągnęła 0 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 0 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 0 zł.
Zysk netto wyniósł 0 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -96 826 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 0 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 155 149 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -36 760 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 0 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 66 618 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Food wynosi 0 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 0 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -417 028 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku.
• 389 530 zł w 2022 roku.
• 759 434 zł w 2021 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Food wyniosła 0 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 0 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -275 336 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 0 zł w 2022 roku.
• 529 578 zł w 2022 roku.
• 529 578 zł w 2021 roku.

Rentowność

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie.

Zadłużenie

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1423 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 0 zł w 2022 roku
• 10 204 zł w 2022 roku
• 10 204 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 0% w 2022 roku
• 2% w 2022 roku
• 2% w 2021 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Food wykazała przychody na poziomie 0 zł.
Organizacja zarobiła 0 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 0 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za NaN% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -7370 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 6124 zł w 2021 roku

Organizacja Food wykazała zysk netto większy niż NaN% organizacji z branży "Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż NaN% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż NaN% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 28% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 32% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż NaN% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł NaN%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 48% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 0% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 72% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był wyższy niż 28% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 32% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 wynosił on 0%.


Historia powiązań


Udziałowcy

Gmw Partners posiada 1081 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 18.02.2020 jest Gmw Partners kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 08.01.2020 do 18.02.2020 był Gmw Partners kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 11.10.2019 do 08.01.2020 najwięcej udziałów posiadał Gmw Partners . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.