GM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI KRS
0000498705
NIP
5512618869
REGON
123051730

Podsumowanie

aktywa
0
przychód
0
zysk
0
wartość firmy
0
Podstawowe info
Województwo
MAŁOPOLSKIE
Miejscowość
WADOWICE
Adres
LEGIONÓW, 37
Kod pocztowy
34-100
Rejestracja
2014-02-20
Rozpoczęcie działalności
2014-02-20
Kapitał zakładowy
500000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM, ALBO DWÓCH PROKURENTÓW ŁĄCZNIE
Postępowanie likwidacyjne
Tak
Branże
Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Działalność agencji reklamowych Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Przetwórstwo herbaty i kawy Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim Badania i analizy związane z jakością żywności Działalność związana z oprogramowaniem Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych Pozostałe badania i analizy techniczne Pozostałe formy udzielania kredytów Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych Badanie rynku i opinii publicznej Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych Działalność wspomagająca edukację Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki Reprodukcja zapisanych nośników informacji Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych) Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) Wydawanie gazet Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii Działalność portali internetowych Pozostała działalność wydawnicza Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania Pozostałe drukowanie Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych Produkcja kakao, czekolady i wyrobów cukierniczych Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Gm osiągnęła 0 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 0 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 0 zł.
Zysk netto wyniósł 0 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -28 290 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 0 zł w 2023 roku.
• 5898 zł w 2023 roku.
• 4793 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 2412 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 0 zł w 2023 roku.
• -3744 zł w 2023 roku.
• -16 989 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Gm wynosi 0 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 0 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -123 071 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku.
• 379 524 zł w 2023 roku.
• 381 595 zł w 2022 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Gm wyniosła 0 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 0 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -141 794 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 0 zł w 2023 roku.
• 506 638 zł w 2023 roku.
• 511 899 zł w 2022 roku.

Rentowność

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie.

Zadłużenie

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -2846 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 0 zł w 2023 roku
• 5849 zł w 2023 roku
• 7366 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 0% w 2023 roku
• 1% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Gm wykazała przychody na poziomie 0 zł.
Organizacja zarobiła 0 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 0 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za NaN% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1554 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Organizacja Gm wykazała zysk netto większy niż NaN% organizacji z branży "Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż NaN% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż NaN% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 27% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 22% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 29% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż NaN% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł NaN%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 27% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 46% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 71% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 27% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 22% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 29% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.000003%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Gmw Partners posiada 10000 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 18.02.2020 jest Gmw Partners kontrolujący 100% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 20.02.2014 do 18.02.2020:
• Szczur Józef (17% udziałów)
• Stuglik Zdzisław (17% udziałów)
• Rusinek Sławomir (17% udziałów)
• Kasperczyk Jerzy (17% udziałów)
• Pawiński Krzysztof (17% udziałów)