GMW PARTNERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000697071
NIP
5512632208
REGON
368380894

Podsumowanie

aktywa
13,8 mld
przychód
15,4 mld
zysk
956 mln
wartość firmy
21,1 mld
Podstawowe info
Województwo
MAŁOPOLSKIE
Miejscowość
WADOWICE
Adres
UL. CHOPINA, 10
Kod pocztowy
34-100
Rejestracja
2017-09-28
Rozpoczęcie działalności
2017-09-28
Kapitał zakładowy
940300405,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Strona www
https://maspex.com/o-firmie/ogloszenia-ksh/gmw-partners-sp-z-o-o/
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
ZARZĄD MOŻE BYĆ JEDNOOSOBOWY LUB WIELOOSOBOWY. W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM ALBO DWÓCH PROKURENTÓW ŁĄCZNIE.

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Gmw partners osiągnęła 15 395 013 507 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 15 155 579 819 zł. Pozostałe przychody to 239 433 689 zł.
Całkowite koszty wyniosły 14 199 628 579 zł.
Zysk netto wyniósł 955 951 240 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 2 565 835 555 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 15 395 013 507 zł w 2023 roku.
• 8 010 776 zł w 2022 roku.
• 18 105 781 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 159 329 752 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 955 951 240 zł w 2023 roku.
• 394 866 zł w 2022 roku.
• 10 964 303 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Gmw partners wynosi 21 130 720 947 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 9 559 512 400 zł a 38 487 533 768 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 521 758 338 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 21 130 720 947 zł w 2023 roku.
• 7 388 460 852 zł w 2022 roku.
• 7 437 172 453 zł w 2021 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Gmw partners wyniosła 13 791 846 129 zł.
a
ktywa trwałe to 8 542 942 894 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 248 843 235 zł.
u
działy (akcje) własne to 60 000 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 13 791 846 129 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 6 920 395 513 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 871 450 617 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 298 602 802 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 13 791 846 129 zł w 2023 roku.
• 9 845 062 830 zł w 2022 roku.
• 9 844 666 450 zł w 2021 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Marża operacyjna wyniosła 12%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 91477.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2546.3 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 13 791 846 129 zł.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 0 zł w 2023 roku
• 3 008 335 zł w 2022 roku
• 3 006 820 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Gmw partners wykazała przychody na poziomie 15 395 013 507 zł.
Organizacja zarobiła 1 189 569 487 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 233 618 247 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 955 951 240 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 38 936 375 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 233 618 247 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Organizacja Gmw partners wykazała zysk netto większy niż 100% organizacji z branży "Działalność holdingów finansowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 100% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 100% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 0% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 100% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 20%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 100% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 100% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 100% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż NaN% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 100% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 20%.


Historia powiązań


Udziałowcy

Pawiński Krzysztof posiada 1 udział, który stanowi 16.5% firmy.
Stuglik Zdzisław posiada 1 udział, który stanowi 16.5% firmy.
Szczur Józef posiada 1 udział, który stanowi 16.5% firmy.
Kasperczyk Jerzy posiada 1 udział, który stanowi 16.5% firmy.
Rusinek Sławomir posiada 1 udział, który stanowi 16.5% firmy.
Kramer Peter posiada 1 udział, który stanowi 14.5% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Rusinek Sławomir (17% udziałów)
• Kasperczyk Jerzy (17% udziałów)
• Pawiński Krzysztof (17% udziałów)
• Szczur Józef (17% udziałów)
• Stuglik Zdzisław (17% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 02.03.2021 do 28.04.2023:
• Rusinek Sławomir (17% udziałów)
• Kasperczyk Jerzy (17% udziałów)
• Pawiński Krzysztof (17% udziałów)
• Szczur Józef (17% udziałów)
• Stuglik Zdzisław (17% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 30.05.2018 do 02.03.2021:
• Rusinek Sławomir (17% udziałów)
• Kasperczyk Jerzy (17% udziałów)
• Pawiński Krzysztof (17% udziałów)
• Szczur Józef (17% udziałów)
• Stuglik Zdzisław (17% udziałów)