POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO SPÓŁKA AKCYJNA KRS
0000059492
NIP
5250008028
REGON
012216736

Podsumowanie

aktywa
101,6 mld
przychód
70,9 mld
zysk
6 mld
wartość firmy
104,6 mld
Podstawowe info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
WARSZAWA
Adres
MARCINA KASPRZAKA, 25
Kod pocztowy
01-224
Rejestracja
2001-11-14
Rozpoczęcie działalności
1996-11-14
Kapitał zakładowy
5778314857,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Strona www
www.pgnig.pl
Forma prawna
SPÓŁKA AKCYJNA
Forma własności
WŁASNOŚĆ PAŃSTWOWYCH OSÓB PRAWNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Organ nadzoru
RADA NADZORCZA
Branże
Handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego Pozostała działalność wydawnicza Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi Leasing finansowy Pozostałe drukowanie Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Produkcja gazów technicznych Naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego Pozostałe górnictwo i wydobywanie, gdzie indziej niesklasyfikowane Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki Górnictwo gazu ziemnego Działalność związana z tłumaczeniami Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane Handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana Naprawa i konserwacja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku Działalność usługowa wspomagająca pozostałe górnictwo i wydobywanie Działalność muzeów Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana Transport rurociągowy pozostałych towarów Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek Pozostałe zakwaterowanie Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych) Działalność archiwów Transport rurociągami paliw gazowych Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Naprawa i konserwacja maszyn Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych Reprodukcja zapisanych nośników informacji Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji TRANSPORT LOTNICZY Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych Magazynowanie i przechowywanie paliw gazowych Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej Transport drogowy towarów Pozostałe badania i analizy techniczne Działalność portali internetowych Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana Działalność centrów telefonicznych (call center) Reasekuracja Działalność bibliotek Pozostałe formy udzielania kredytów Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami Działalność portali internetowych Wytwarzanie energii elektrycznej Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura Działalność usługowa wspomagająca eksploatację złóż ropy naftowej i gazu ziemnego Wytwarzanie paliw gazowych Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych Górnictwo ropy naftowej Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Działalność związana z oprogramowaniem Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych Zarządzanie rynkami finansowymi Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia Handel energią elektryczną Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania Działalność organizatorów turystyki Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej Wytwarzanie i przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych Działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów Hotele i podobne obiekty zakwaterowania Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe Wydobywanie minerałów dla przemysłu chemicznego oraz do produkcji nawozów Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych Dystrybucja energii elektrycznej Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Polskie górnictwo naftowe i gazownictwo osiągnęła 70 916 000 000 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 71 496 000 000 zł. Pozostałe przychody to -580 000 000 zł.
Całkowite koszty wyniosły 65 482 000 000 zł.
Zysk netto wyniósł 6 014 000 000 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 3 464 068 353 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 70 916 000 000 zł w 2021 roku.
• 42 202 000 000 zł w 2020 roku.
• 41 527 000 000 zł w 2019 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 307 111 000 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 6 014 000 000 zł w 2021 roku.
• 7 340 000 000 zł w 2020 roku.
• 1 371 000 000 zł w 2019 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Polskie górnictwo naftowe i gazownictwo wynosi 104 617 583 333 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 33 284 250 000 zł a 177 516 000 000 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 712 774 093 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 104 617 583 333 zł w 2021 roku.
• 90 588 416 667 zł w 2020 roku.
• 61 748 916 667 zł w 2019 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Polskie górnictwo naftowe i gazownictwo wyniosła 101 576 000 000 zł.
a
ktywa trwałe to 57 480 000 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 44 096 000 000 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 101 576 000 000 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 44 379 000 000 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 57 197 000 000 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 4 303 322 471 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 101 576 000 000 zł w 2021 roku.
• 62 871 000 000 zł w 2020 roku.
• 59 185 000 000 zł w 2019 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 14%.
Marża operacyjna wyniosła 16%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Polskie górnictwo naftowe i gazownictwo wyniosły 57 197 000 000 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 101 576 000 000 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 56%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 736 720 882 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 57 197 000 000 zł w 2021 roku
• 18 746 000 000 zł w 2020 roku
• 21 078 000 000 zł w 2019 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 56% w 2021 roku
• 30% w 2020 roku
• 36% w 2019 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Polskie górnictwo naftowe i gazownictwo wykazała przychody na poziomie 70 916 000 000 zł.
Brak danych

Organizacja Polskie górnictwo naftowe i gazownictwo wykazała zysk netto większy niż 97% organizacji z branży "Handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym".
Organizacja wykazała przychód większy niż 97% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 90%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2021 były wyższe niż 97% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była ona wyższa niż 97% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 był wyższy niż 41% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była wyższa niż 90% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 wynosił on 90%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO