POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO SPÓŁKA AKCYJNA KRS
0000059492
NIP
5250008028
REGON
012216736

Podsumowanie

aktywa
101,6 mld
przychód
70,9 mld
zysk
6 mld
wartość firmy
104,6 mld
Podstawowe info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
WARSZAWA
Adres
MARCINA KASPRZAKA, 25
Kod pocztowy
01-224
Rejestracja
2001-11-14
Rozpoczęcie działalności
1996-11-14
Kapitał zakładowy
5778314857,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Strona www
www.pgnig.pl
Forma prawna
SPÓŁKA AKCYJNA
Forma własności
WŁASNOŚĆ PAŃSTWOWYCH OSÓB PRAWNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Organ nadzoru
RADA NADZORCZA
Branże
Handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane Działalność związana z oprogramowaniem Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Działalność portali internetowych Działalność portali internetowych Transport drogowy towarów Górnictwo gazu ziemnego Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych Produkcja gazów technicznych Dystrybucja energii elektrycznej Działalność organizatorów turystyki Działalność centrów telefonicznych (call center) Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY Pozostałe badania i analizy techniczne Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń Wytwarzanie energii elektrycznej Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych Pozostała działalność wydawnicza Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych Wytwarzanie i przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej Górnictwo ropy naftowej Pozostałe drukowanie Reprodukcja zapisanych nośników informacji Działalność muzeów Działalność usługowa wspomagająca pozostałe górnictwo i wydobywanie Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania Naprawa i konserwacja maszyn Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku TRANSPORT LOTNICZY Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych Handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym Pozostałe formy udzielania kredytów Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych Reasekuracja Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Hotele i podobne obiekty zakwaterowania Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana Działalność archiwów Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników Wydobywanie minerałów dla przemysłu chemicznego oraz do produkcji nawozów Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów Naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami Pozostałe zakwaterowanie Pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych Magazynowanie i przechowywanie paliw gazowych Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Działalność usługowa wspomagająca eksploatację złóż ropy naftowej i gazu ziemnego Zarządzanie rynkami finansowymi Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego Transport rurociągami paliw gazowych Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych) Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Działalność bibliotek Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej Transport rurociągowy pozostałych towarów Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych Działalność związana z tłumaczeniami Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi Działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych Naprawa i konserwacja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku Handel energią elektryczną Pozostałe górnictwo i wydobywanie, gdzie indziej niesklasyfikowane Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania Leasing finansowy Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Wytwarzanie paliw gazowych

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Polskie górnictwo naftowe i gazownictwo osiągnęła 70 916 000 000 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 71 496 000 000 zł. Pozostałe przychody to -580 000 000 zł.
Całkowite koszty wyniosły 65 482 000 000 zł.
Zysk netto wyniósł 6 014 000 000 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 3 464 068 353 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 70 916 000 000 zł w 2021 roku.
• 42 202 000 000 zł w 2020 roku.
• 41 527 000 000 zł w 2019 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 307 111 000 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 6 014 000 000 zł w 2021 roku.
• 7 340 000 000 zł w 2020 roku.
• 1 371 000 000 zł w 2019 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Polskie górnictwo naftowe i gazownictwo wynosi 104 617 583 333 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 33 284 250 000 zł a 177 516 000 000 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 712 774 093 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 104 617 583 333 zł w 2021 roku.
• 90 588 416 667 zł w 2020 roku.
• 61 748 916 667 zł w 2019 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Polskie górnictwo naftowe i gazownictwo wyniosła 101 576 000 000 zł.
a
ktywa trwałe to 57 480 000 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 44 096 000 000 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 101 576 000 000 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 44 379 000 000 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 57 197 000 000 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 4 303 322 471 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 101 576 000 000 zł w 2021 roku.
• 62 871 000 000 zł w 2020 roku.
• 59 185 000 000 zł w 2019 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 14%.
Marża operacyjna wyniosła 16%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Polskie górnictwo naftowe i gazownictwo wyniosły 57 197 000 000 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 101 576 000 000 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 56%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 736 720 882 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 57 197 000 000 zł w 2021 roku
• 18 746 000 000 zł w 2020 roku
• 21 078 000 000 zł w 2019 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 56% w 2021 roku
• 30% w 2020 roku
• 36% w 2019 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Polskie górnictwo naftowe i gazownictwo wykazała przychody na poziomie 70 916 000 000 zł.
Brak danych

Organizacja Polskie górnictwo naftowe i gazownictwo wykazała zysk netto większy niż 97% organizacji z branży "Handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym".
Organizacja wykazała przychód większy niż 97% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 97% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2021 były wyższe niż 97% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była ona wyższa niż 97% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.


Historia powiązań


Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO

Organizacja Numer KRS
1
0000418005
2
0000507501
3
0000088433
4
0000460486
5
0000775626
6
0000854382
7
0000332014
8
0000661336
9
0000444154
10
0000339777
11
0000220752
12
0000548691
13
0000639391
14
0000201781
15
0000001011
16
0000137815
17
0000137836
18
0000137841
19
0000137846
20
0000137859
21
0000137877
22
0000137881
23
0000137943
24
0000137963
25
0000137970
26
0000137979
27
0000138004
28
0000138014
29
0000138018
30
0000138047