ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA

KRS

0000028860

NIP

7740001454

REGON

610188201

aktywa

280,1 mld

przychód

383,9 mld

zysk netto

27,6 mld

wartość firmy

490,6 mld

Podstawowe info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
PŁOCK
Adres
CHEMIKÓW, 7
Kod pocztowy
09-411
Rejestracja
2001-07-19
Rozpoczęcie działalności
1993-07-01
Kapitał zakładowy
1451177561,25 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Strona www
www.orlen.pl
Forma prawna
SPÓŁKA AKCYJNA
Forma własności
WŁASNOŚĆ MIESZANA MIĘDZY SEKTORAMI Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI SEKTORA PRYWATNEGO, W TYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
- DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE - CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM DO ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ I DOKONYWANIA CZYNNOŚCI ROZPORZĄDZAJĄCYCH ZWYKŁEGO ZARZĄDU O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ 100.000 /STO TYSIĘCY/ ZŁOTYCH WYSTARCZAJĘCE JEST OŚWIADCZENIE WOLI I PODPIS JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU.
Organ nadzoru
RADA NADZORCZA

Podstawowe wyniki

Organizacja Orlen osiągnęła 383 895 000 000 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 379 573 000 000 zł. Pozostałe przychody to 4 322 000 000 zł.
Całkowite koszty wyniosły 352 008 000 000 zł.
Zysk netto wyniósł 27 565 000 000 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 18 528 723 579 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 383 895 000 000 zł w 2023 roku.
• 299 135 000 000 zł w 2022 roku.
• 140 568 000 000 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 1 317 231 789 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 27 565 000 000 zł w 2023 roku.
• 33 630 000 000 zł w 2022 roku.
• 11 188 000 000 zł w 2021 roku.
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.

Wycena

Szacunkowa wycena organizacji Orlen wynosi 490 558 750 000 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 124 368 750 000 zł a 959 737 500 000 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 23 629 055 044 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 490 558 750 000 zł w 2023 roku.
• 436 662 583 333 zł w 2022 roku.
• 177 897 500 000 zł w 2021 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Orlen wyniosła 280 070 000 000 zł.
a
ktywa trwałe to 184 115 000 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 95 955 000 000 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 280 070 000 000 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 165 825 000 000 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 114 245 000 000 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 13 642 132 895 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 280 070 000 000 zł w 2023 roku.
• 272 327 000 000 zł w 2022 roku.
• 106 754 000 000 zł w 2021 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 17%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Orlen wyniosły 114 245 000 000 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 280 070 000 000 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 41%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5 631 938 895 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 114 245 000 000 zł w 2023 roku
• 135 368 000 000 zł w 2022 roku
• 54 176 000 000 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 41% w 2023 roku
• 50% w 2022 roku
• 51% w 2021 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Orlen wykazała przychody na poziomie 383 895 000 000 zł.
Brak danych

Wyniki na tle rynku

Organizacja Orlen wykazała zysk netto większy niż 94% organizacji z branży "Wytwarzanie i przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej".
Organizacja wykazała przychód większy niż 93% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 94% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 93% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 94% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.

Udział w rynku

Udział organizacji w rynku wyniósł 99.7%.
Udział w rynku powiększa się w czasie.
Przeciętny wzrost udziału w rynku wynosi 1.00 p.p. rocznie.

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki