ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA KRS
0000028860
NIP
7740001454
REGON
610188201

Podsumowanie

aktywa
264,2 mld
przychód
392,6 mld
zysk
20,7 mld
wartość firmy
459,6 mld
Podstawowe info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
PŁOCK
Adres
CHEMIKÓW, 7
Kod pocztowy
09-411
Rejestracja
2001-07-19
Rozpoczęcie działalności
1993-07-01
Kapitał zakładowy
1451177561,25 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Strona www
www.orlen.pl
Email
zarzad@orlen.pl
Forma prawna
SPÓŁKA AKCYJNA
Forma własności
WŁASNOŚĆ MIESZANA MIĘDZY SEKTORAMI Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI SEKTORA PRYWATNEGO, W TYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
- DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE - CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM DO ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ I DOKONYWANIA CZYNNOŚCI ROZPORZĄDZAJĄCYCH ZWYKŁEGO ZARZĄDU O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ 100.000 /STO TYSIĘCY/ ZŁOTYCH WYSTARCZAJĘCE JEST OŚWIADCZENIE WOLI I PODPIS JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU.
Organ nadzoru
RADA NADZORCZA

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Orlen osiągnęła 392 637 000 000 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 388 180 000 000 zł. Pozostałe przychody to 4 457 000 000 zł.
Całkowite koszty wyniosły 367 453 000 000 zł.
Zysk netto wyniósł 20 727 000 000 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 18 988 828 842 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 392 637 000 000 zł w 2023 roku.
• 299 135 000 000 zł w 2022 roku.
• 140 568 000 000 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 957 337 053 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 20 727 000 000 zł w 2023 roku.
• 33 630 000 000 zł w 2022 roku.
• 11 188 000 000 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Orlen wynosi 459 551 000 000 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 114 885 000 000 zł a 981 592 500 000 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 21 997 068 202 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 459 551 000 000 zł w 2023 roku.
• 436 662 583 333 zł w 2022 roku.
• 177 897 500 000 zł w 2021 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Orlen wyniosła 264 178 000 000 zł.
a
ktywa trwałe to 170 795 000 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 93 383 000 000 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 264 178 000 000 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 153 180 000 000 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 110 998 000 000 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 12 805 711 842 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 264 178 000 000 zł w 2023 roku.
• 272 327 000 000 zł w 2022 roku.
• 106 754 000 000 zł w 2021 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 14%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Orlen wyniosły 110 998 000 000 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 264 178 000 000 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 42%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5 461 044 158 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 110 998 000 000 zł w 2023 roku
• 135 368 000 000 zł w 2022 roku
• 54 176 000 000 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 42% w 2023 roku
• 50% w 2022 roku
• 51% w 2021 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Orlen wykazała przychody na poziomie 392 637 000 000 zł.
Brak danych

Organizacja Orlen wykazała zysk netto większy niż 98% organizacji z branży "Wytwarzanie i przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej".
Organizacja wykazała przychód większy niż 98% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 100%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 98% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 98% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 54% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 100%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki