ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA KRS
0000028860
NIP
7740001454
REGON
610188201

Podsumowanie

aktywa
272,3 mld
przychód
299,1 mld
zysk
33,6 mld
wartość firmy
436,7 mld
Podstawowe info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
PŁOCK
Adres
CHEMIKÓW, 7
Kod pocztowy
09-411
Rejestracja
2001-07-19
Rozpoczęcie działalności
1993-07-01
Kapitał zakładowy
1451177561,25 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Strona www
orlen.pl
Forma prawna
SPÓŁKA AKCYJNA
Forma własności
WŁASNOŚĆ MIESZANA MIĘDZY SEKTORAMI Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI SEKTORA PRYWATNEGO, W TYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
- DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE - CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM DO ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ I DOKONYWANIA CZYNNOŚCI ROZPORZĄDZAJĄCYCH ZWYKŁEGO ZARZĄDU O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ 100.000 /STO TYSIĘCY/ ZŁOTYCH WYSTARCZAJĘCE JEST OŚWIADCZENIE WOLI I PODPIS JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU.
Organ nadzoru
RADA NADZORCZA

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Orlen osiągnęła 299 135 000 000 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 296 872 000 000 zł. Pozostałe przychody to 2 263 000 000 zł.
Całkowite koszty wyniosły 263 242 000 000 zł.
Zysk netto wyniósł 33 630 000 000 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 14 849 208 222 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 299 135 000 000 zł w 2022 roku.
• 140 568 000 000 zł w 2021 roku.
• 97 239 000 000 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 1 727 355 778 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 33 630 000 000 zł w 2022 roku.
• 11 188 000 000 zł w 2021 roku.
• 2 825 000 000 zł w 2020 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Orlen wynosi 436 662 583 333 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 102 719 250 000 zł a 747 837 500 000 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 21 947 548 843 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 436 662 583 333 zł w 2022 roku.
• 177 897 500 000 zł w 2021 roku.
• 107 910 250 000 zł w 2020 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Orlen wyniosła 272 327 000 000 zł.
a
ktywa trwałe to 153 117 000 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 119 210 000 000 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 272 327 000 000 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 136 959 000 000 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 135 368 000 000 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 13 969 862 500 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 272 327 000 000 zł w 2022 roku.
• 106 754 000 000 zł w 2021 roku.
• 83 827 000 000 zł w 2020 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 25%.
Marża operacyjna wyniosła 14%.
Marża netto wyniosła 11%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Orlen wyniosły 135 368 000 000 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 272 327 000 000 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 50%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7 118 324 389 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 135 368 000 000 zł w 2022 roku
• 54 176 000 000 zł w 2021 roku
• 41 448 000 000 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 50% w 2022 roku
• 51% w 2021 roku
• 49% w 2020 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Orlen wykazała przychody na poziomie 299 135 000 000 zł.
Brak danych

Organizacja Orlen wykazała zysk netto większy niż 99% organizacji z branży "Wytwarzanie i przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej".
Organizacja wykazała przychód większy niż 99% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 90%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 99% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 99% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był wyższy niż 51% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2022 wynosił on 90%.


Historia powiązań


Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki