KAUFLAND POLSKA MARKETY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000237036
NIP
8992367273
REGON
151562471

Podsumowanie

aktywa
7,2 mld
przychód
10,7 mld
zysk
356,3 mln
wartość firmy
11,1 mld
Podstawowe info
Województwo
DOLNOŚLĄSKIE
Miejscowość
WROCŁAW
Adres
AL. ARMII KRAJOWEJ, 47
Kod pocztowy
50-541
Organ reprezentujący
WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Forma prawna
SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Sposób reprezentacji
SPÓŁKA JEST REPREZENTOWANA PRZEZ KOMPLEMENTARIUSZA KAUFLAND POLSKA MARKETY SPÓŁKA Z O.O.
Branże
Introligatorstwo i podobne usługi Pozostała usługowa działalność gastronomiczna PRODUKCJA WYROBÓW Z GUMY I TWORZYW SZTUCZNYCH Produkcja artykułów piśmiennych Restauracje i pozostałe placówki gastronomiczne Malowanie i szklenie Roboty związane z budową dróg i autostrad Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian Restauracje i pozostałe placówki gastronomiczne BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE Działalność w zakresie architektury Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych TRANSPORT WODNY Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM Przygotowywanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) i pozostała gastronomiczna działalność usługowa Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWA, ROZRYWKOWA I REKREACYJNA Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych Pozostałe drukowanie Sprzedaż detaliczna wyrobów tytoniowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe Zakładanie stolarki budowlanej Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery Wydawanie gazet Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek Przygotowywanie i podawanie napojów Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych Wydawanie książek Nadawanie programów radiofonicznych Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach Działalność wspomagająca edukację Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku Ruchome placówki gastronomiczne Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana Sprzedaż detaliczna pozostałej żywności prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane Tynkowanie Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji Pozostała działalność wydawnicza Badanie rynku i opinii publicznej Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach Transport drogowy towarów Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Wykonywanie instalacji elektrycznych Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Działalność agencji reklamowych Drukowanie gazet Działalność fotograficzna Przygotowanie terenu pod budowę Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Kaufland polska markety osiągnęła 10 693 316 000 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 10 681 488 000 zł. Pozostałe przychody to 11 828 000 zł.
Całkowite koszty wyniosły 10 325 161 000 zł.
Zysk netto wyniósł 356 327 000 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 266 613 500 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 10 693 316 000 zł w 2019 roku.
• 9 987 861 000 zł w 2018 roku.
• 10 160 089 000 zł w 2017 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 75 914 000 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 356 327 000 zł w 2019 roku.
• 117 670 000 zł w 2018 roku.
• 204 499 000 zł w 2017 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Kaufland polska markety wynosi 11 136 047 583 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 581 862 250 zł a 26 733 290 000 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 612 061 458 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 11 136 047 583 zł w 2019 roku.
• 9 635 121 000 zł w 2018 roku.
• 9 911 924 667 zł w 2017 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Kaufland polska markety wyniosła 7 222 677 000 zł.
a
ktywa trwałe to 5 604 642 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 618 035 000 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 222 677 000 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 442 483 000 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 780 194 000 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 322 295 500 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 222 677 000 zł w 2019 roku.
• 6 582 596 000 zł w 2018 roku.
• 6 578 086 000 zł w 2017 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Kaufland polska markety wyniosły 3 780 194 000 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 222 677 000 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 52%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 148 078 000 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 780 194 000 zł w 2019 roku
• 3 241 440 000 zł w 2018 roku
• 3 484 038 000 zł w 2017 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 52% w 2019 roku
• 49% w 2018 roku
• 53% w 2017 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Kaufland polska markety wykazała przychody na poziomie 10 693 316 000 zł.
Organizacja zarobiła 356 327 000 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 356 327 000 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2019 roku
• 0 zł w 2018 roku
• 0 zł w 2017 roku

Organizacja Kaufland polska markety wykazała zysk netto większy niż 0% organizacji z branży "Introligatorstwo i podobne usługi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 0% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 0% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Brak danych

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki