KAUFLAND POLSKA MARKETY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000237036
NIP
8992367273
REGON
151562471

Podsumowanie

aktywa
7,2 mld
przychód
10,7 mld
zysk
356,3 mln
wartość firmy
11,1 mld
Podstawowe info
Województwo
DOLNOŚLĄSKIE
Miejscowość
WROCŁAW
Adres
AL. ARMII KRAJOWEJ, 47
Kod pocztowy
50-541
Organ reprezentujący
WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Forma prawna
SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Sposób reprezentacji
SPÓŁKA JEST REPREZENTOWANA PRZEZ KOMPLEMENTARIUSZA KAUFLAND POLSKA MARKETY SPÓŁKA Z O.O.
Branże
Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Drukowanie gazet Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian Pozostałe drukowanie Przygotowanie terenu pod budowę Produkcja artykułów piśmiennych BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE TRANSPORT WODNY DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWA, ROZRYWKOWA I REKREACYJNA PRODUKCJA WYROBÓW Z GUMY I TWORZYW SZTUCZNYCH Roboty związane z budową dróg i autostrad Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych Restauracje i pozostałe placówki gastronomiczne Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) Restauracje i pozostałe placówki gastronomiczne Zakładanie stolarki budowlanej Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych Sprzedaż detaliczna wyrobów tytoniowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM Sprzedaż detaliczna pozostałej żywności prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych Przygotowywanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) i pozostała gastronomiczna działalność usługowa Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach Wydawanie gazet Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe Badanie rynku i opinii publicznej Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Przygotowywanie i podawanie napojów Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich Ruchome placówki gastronomiczne Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Działalność wspomagająca edukację Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników Działalność w zakresie architektury Wydawanie książek Nadawanie programów radiofonicznych Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek Pozostała działalność wydawnicza Malowanie i szklenie Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Wykonywanie instalacji elektrycznych Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Działalność agencji reklamowych Transport drogowy towarów Tynkowanie Pozostała usługowa działalność gastronomiczna Działalność fotograficzna Introligatorstwo i podobne usługi Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Kaufland polska markety osiągnęła 10 693 316 000 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 10 681 488 000 zł. Pozostałe przychody to 11 828 000 zł.
Całkowite koszty wyniosły 10 325 161 000 zł.
Zysk netto wyniósł 356 327 000 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 266 613 500 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 10 693 316 000 zł w 2019 roku.
• 9 987 861 000 zł w 2018 roku.
• 10 160 089 000 zł w 2017 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 75 914 000 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 356 327 000 zł w 2019 roku.
• 117 670 000 zł w 2018 roku.
• 204 499 000 zł w 2017 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Kaufland polska markety wynosi 11 136 047 583 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 581 862 250 zł a 26 733 290 000 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 612 061 458 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 11 136 047 583 zł w 2019 roku.
• 9 635 121 000 zł w 2018 roku.
• 9 911 924 667 zł w 2017 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Kaufland polska markety wyniosła 7 222 677 000 zł.
a
ktywa trwałe to 5 604 642 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 618 035 000 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 222 677 000 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 442 483 000 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 780 194 000 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 322 295 500 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 222 677 000 zł w 2019 roku.
• 6 582 596 000 zł w 2018 roku.
• 6 578 086 000 zł w 2017 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Kaufland polska markety wyniosły 3 780 194 000 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 222 677 000 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 52%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 148 078 000 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 780 194 000 zł w 2019 roku
• 3 241 440 000 zł w 2018 roku
• 3 484 038 000 zł w 2017 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 52% w 2019 roku
• 49% w 2018 roku
• 53% w 2017 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Kaufland polska markety wykazała przychody na poziomie 10 693 316 000 zł.
Organizacja zarobiła 356 327 000 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 356 327 000 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2019 roku
• 0 zł w 2018 roku
• 0 zł w 2017 roku

Organizacja Kaufland polska markety wykazała zysk netto większy niż 100% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 100% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 100% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 10%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2019 był on wyższy niż 100% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2019 były wyższe niż 100% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2019 była ona wyższa niż 100% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2019 był wyższy niż 51% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2019 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2019 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2019 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2019 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2019 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2019 wynosił on 10%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do KAUFLAND POLSKA MARKETY

Organizacja Numer KRS
1
0000044192
2
0000102005
3
0000151577
4
0000197135
5
0000432891
6
0000584207
7
0000652058
8
0000720420
9
0000789567
10
0000002888
11
0000041491
12
0000078112
13
0000079094
14
0000093887
15
0000096585
16
0000099962
17
0000133108
18
0000136350
19
0000201760
20
0000203900
21
0000265485
22
0000407758
23
0000443662
24
0000476598
25
0000742014
26
0000765093
27
0000192552
28
0000052864
29
0000077265
30
0000879890