"OLCZAK MOTORS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000059925
NIP
5671002336
REGON
130198263

Podsumowanie

aktywa
2,4 mln
przychód
1,1 mld
zysk
104 tys.
wartość firmy
699,3 mln
Podstawowe info
Województwo
ZACHODNIOPOMORSKIE
Miejscowość
SZCZECINEK
Adres
UL. JULIANA ORDONA, 7
Kod pocztowy
78-400
Rejestracja
2001-11-12
Rozpoczęcie działalności
1995-01-09
Kapitał zakładowy
136250,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Strona www
www.olczakmotors.pl
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W KOSZALINIE, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO
Branże
Handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne Sprzedaż hurtowa mebli, dywanów i sprzętu oświetleniowego Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW Działalność usługowa związana z przeprowadzkami Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne Pozostałe formy udzielania kredytów Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych Działalność agencji reklamowych Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Pozostałe badania i analizy techniczne Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Leasing finansowy Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Badanie rynku i opinii publicznej Transport drogowy towarów Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ, PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów Działalność związana z tłumaczeniami Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Sprzedaż detaliczna sprzętu audiowizualnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego Pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH Magazynowanie i przechowywanie paliw gazowych Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI Ruchome placówki gastronomiczne Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego Hotele i podobne obiekty zakwaterowania Pozostałe pośrednictwo pieniężne Pozostałe zakwaterowanie MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT Przygotowywanie i podawanie napojów Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Działalność związana z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat Działalność portali internetowych Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa i konserwacja oraz sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do nich Sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja "olczak motors" osiągnęła 1 045 944 909 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 045 943 951 zł. Pozostałe przychody to 958 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 045 839 771 zł.
Zysk netto wyniósł 104 180 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 522 558 283 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 045 944 909 zł w 2018 roku.
• 155 621 058 zł w 2017 roku.
• 828 343 zł w 2016 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 20 112 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 104 180 zł w 2018 roku.
• -208 643 zł w 2017 roku.
• 63 956 zł w 2016 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "olczak motors" wynosi 699 322 739 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 041 801 zł a 2 614 862 272 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 341 805 309 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 699 322 739 zł w 2018 roku.
• 105 278 650 zł w 2017 roku.
• 15 712 121 zł w 2016 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów "olczak motors" wyniosła 2 437 533 zł.
a
ktywa trwałe to 1 879 780 zł.
a
ktywa obrotowe to 557 753 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 437 533 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 145 884 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 291 648 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -8 877 425 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 437 533 zł w 2018 roku.
• 2 252 498 zł w 2017 roku.
• 20 192 382 zł w 2016 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.
Marża operacyjna wyniosła 0%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -21 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.9 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania "olczak motors" wyniosły 291 648 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 437 533 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 12%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -14 320 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 291 648 zł w 2018 roku
• 210 794 zł w 2017 roku
• 320 289 zł w 2016 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 12% w 2018 roku
• 9% w 2017 roku
• 2% w 2016 roku

Podatek dochodowy

Organizacja "olczak motors" wykazała przychody na poziomie 1 045 944 909 zł.
Organizacja zarobiła 104 180 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 104 180 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2018 roku
• 0 zł w 2017 roku
• 0 zł w 2016 roku

Organizacja "olczak motors" wykazała zysk netto większy niż 83% organizacji z branży "Handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym".
Organizacja wykazała przychód większy niż 90% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 2%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2018 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2018 były wyższe niż 90% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2018 była ona wyższa niż 67% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2018 był wyższy niż 31% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2018 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2018 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2018 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2018 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2018 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2018 wynosił on 2%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Kla 2 posiada 109 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 26.04.2018 jest Kla 2 kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 15.06.2015 do 26.04.2018 był Durasan Trading kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 13.10.2011 do 15.06.2015 najwięcej udziałów posiadał Durasan . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do "OLCZAK MOTORS"