HAMMERMED MEDICAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI KRS
0000464067
NIP
5272694657
REGON
146703837

Brak dostępnych raportów KRS

Podsumowanie

aktywa
b.d.
przychód
b.d.
zysk
b.d.
wartość firmy
b.d.
Podstawowe info
Województwo
ŁÓDZKIE
Miejscowość
ŁÓDŹ
Adres
KOPCIŃSKIEGO, 69/71
Kod pocztowy
90-032
Rejestracja
2013-05-28
Rozpoczęcie działalności
2013-07-01
Kapitał zakładowy
5000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Strona www
www.hammer.pl
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU MA PRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI SAMODZIELNIE.
Postępowanie likwidacyjne
Tak
Branże
Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Wykonywanie instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych i pozostałych instalacji budowlanych Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów DZIAŁALNOŚĆ BIBLIOTEK, ARCHIWÓW, MUZEÓW ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z KULTURĄ Rozbiórka i przygotowanie terenu pod budowę DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki POZOSTAŁA PRODUKCJA WYROBÓW Działalność związana z oprogramowaniem Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach Badanie rynku i opinii publicznej Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE ZBIERANIEM, PRZETWARZANIEM I UNIESZKODLIWIANIEM ODPADÓW; ODZYSK SUROWCÓW Działalność holdingów finansowych Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych Roboty związane z budową rurociągów, linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej Pozostałe badania i analizy techniczne Pozaszkolne formy edukacji Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM Sprzedaż hurtowa narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej Działalność wspomagająca edukację Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI Pozostała wyspecjalizowana sprzedaż hurtowa TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Reklama Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Pozostałe pośrednictwo pieniężne DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI Sprzedaż hurtowa maszyn, urządzeń i dodatkowego wyposażenia Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych Sprzedaż hurtowa artykułów użytku domowego DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO, PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH, NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWA, ROZRYWKOWA I REKREACYJNA Pozostałe formy udzielania kredytów Sprzedaż hurtowa żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie Działalność organizacji komercyjnych i pracodawców Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi Transport drogowy towarów Pozostała działalność wydawnicza WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ, PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane Leasing finansowy PRODUKCJA PODSTAWOWYCH SUBSTANCJI FARMACEUTYCZNYCH ORAZ LEKÓW I POZOSTAŁYCH WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ WYNAJEM I DZIERŻAWA Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT ZAKWATEROWANIE Wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych TRANSPORT LOTNICZY Roboty związane z budową dróg kołowych i szynowych Działalność portali internetowych POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW TRANSPORT WODNY Sprzedaż hurtowa płodów rolnych i żywych zwierząt ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZATRUDNIENIEM Działalność w zakresie architektury

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Hammer Piotr posiada 99 udziałów, które stanowią 99% firmy.