ALSTOM ZWUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000080749
NIP
6340130561
REGON
271124278

Podsumowanie

aktywa
726,2 mln
przychód
720,1 mln
zysk
55,5 mln
wartość firmy
913,6 mln
Podstawowe info
Województwo
ŚLĄSKIE
Miejscowość
KATOWICE
Adres
MODELARSKA, 12
Kod pocztowy
40-142
Rejestracja
2002-02-27
Rozpoczęcie działalności
1991-12-20
Kapitał zakładowy
27829956,43 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU JEST INDYWIDUALNIE UPRAWNIONY DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI. JEŻELI ZARZĄD SKŁADA SIĘ Z KILKU OSÓB, DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM BĘDĄ UPRAWNIENI DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI.
Organ nadzoru
RADA NADZORCZA
Branże
Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Produkcja elementów elektronicznych Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia Działalność związana z oprogramowaniem Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej Produkcja lokomotyw kolejowych oraz taboru szynowego Działalność związana z tłumaczeniami Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych Produkcja elektronicznych obwodów drukowanych Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych Produkcja łożysk, kół zębatych, przekładni zębatych i elementów napędowych Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana Naprawa i konserwacja maszyn Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki Pozostałe badania i analizy techniczne Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych Wykonywanie instalacji elektrycznych

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Alstom zwus osiągnęła 720 058 057 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 700 585 625 zł. Pozostałe przychody to 19 472 433 zł.
Całkowite koszty wyniosły 645 138 734 zł.
Zysk netto wyniósł 55 446 890 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 69 556 182 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 720 058 057 zł w 2022 roku.
• 600 282 252 zł w 2021 roku.
• 575 181 691 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 5 030 239 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 55 446 890 zł w 2022 roku.
• 76 029 927 zł w 2021 roku.
• 71 749 292 zł w 2020 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Alstom zwus wynosi 913 587 379 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 211 761 112 zł a 1 800 145 143 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 81 634 185 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 913 587 379 zł w 2022 roku.
• 874 509 059 zł w 2021 roku.
• 836 902 728 zł w 2020 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Alstom zwus wyniosła 726 197 331 zł.
a
ktywa trwałe to 73 942 605 zł.
a
ktywa obrotowe to 652 254 726 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 726 197 331 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 282 348 150 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 443 849 181 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 56 200 841 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 726 197 331 zł w 2022 roku.
• 652 676 555 zł w 2021 roku.
• 601 909 662 zł w 2020 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 20%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Alstom zwus wyniosły 443 849 181 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 726 197 331 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 61%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 36 010 921 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 443 849 181 zł w 2022 roku
• 425 741 642 zł w 2021 roku
• 379 974 864 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 61% w 2022 roku
• 65% w 2021 roku
• 63% w 2020 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Alstom zwus wykazała przychody na poziomie 720 058 057 zł.
Organizacja zarobiła 62 251 704 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 6 804 814 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 55 446 890 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 232 200 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 6 804 814 zł w 2022 roku
• 9 140 713 zł w 2021 roku
• 14 540 473 zł w 2020 roku

Organizacja Alstom zwus wykazała zysk netto większy niż 98% organizacji z branży "Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej".
Organizacja wykazała przychód większy niż 97% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 98% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 6%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 97% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 98% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był wyższy niż 59% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 wynosił on 6%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Alstom Holdings posiada 555849 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 21.03.2023 jest Alstom Holdings kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 05.03.2019 do 21.03.2023 był Bombardier Transportation Netherlands B.v. kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 23.03.2011 do 05.03.2019 najwięcej udziałów posiadał Bombardier Transportation Gmbh. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do ALSTOM ZWUS

Organizacja Numer KRS
1
0000415812
2
0000496581
3
0000418945
4
0000868064
5
0000101312
6
0000515350
7
0000673581
8
0000128012
9
0000209667
10
0000547295
11
0000637154
12
0000686729
13
0000407013
14
0000265497
15
0000112765
16
0000114306
17
0000234536
18
0000700411
19
0000537989
20
0000152372
21
0000568264
22
0000545110
23
0000271948
24
0000197308
25
0000651453
26
0000100179
27
0000027669
28
0000135388
29
0000039372
30
0000041818