"AUTOSTRADA WIELKOPOLSKA" SPÓŁKA AKCYJNA KRS
0000001970
NIP
9720050433
REGON
632243012

Podsumowanie

aktywa
2,8 mld
przychód
1,4 mld
zysk
13,4 mln
wartość firmy
1 mld
Podstawowe info
Województwo
WIELKOPOLSKIE
Miejscowość
POZNAŃ
Adres
UL. STANISŁAWA ZWIERZCHOWSKIEGO, 1
Kod pocztowy
61-248
Rejestracja
2001-02-28
Rozpoczęcie działalności
1993-01-21
Kapitał zakładowy
461000000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Strona www
www.autostrada-a2.pl
Email
office@mail.autostrada-a2.pl
Forma prawna
SPÓŁKA AKCYJNA
Forma własności
WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI ZAGRANICZNEJ
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO TEŻ JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Organ nadzoru
RADA NADZORCZA

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja "autostrada wielkopolska" osiągnęła 1 435 367 751 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 006 557 208 zł. Pozostałe przychody to 428 810 543 zł.
Całkowite koszty wyniosły 993 165 384 zł.
Zysk netto wyniósł 13 391 823 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 89 736 792 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 435 367 751 zł w 2023 roku.
• 897 128 643 zł w 2022 roku.
• 1 513 686 344 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 183 465 804 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 13 391 823 zł w 2023 roku.
• -202 117 735 zł w 2022 roku.
• 467 855 843 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "autostrada wielkopolska" wynosi 1 010 479 126 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 3 588 419 377 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 68 752 410 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 010 479 126 zł w 2023 roku.
• 598 085 762 zł w 2022 roku.
• 2 880 547 601 zł w 2021 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów "autostrada wielkopolska" wyniosła 2 781 412 387 zł.
a
ktywa trwałe to 2 458 124 058 zł.
a
ktywa obrotowe to 323 288 329 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 781 412 387 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -3 424 308 768 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 205 721 155 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -32 690 602 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 781 412 387 zł w 2023 roku.
• 4 243 181 301 zł w 2022 roku.
• 4 241 769 161 zł w 2021 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -0%.
Marża operacyjna wyniosła 35%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 22.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 20.4 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania "autostrada wielkopolska" wyniosły 6 205 721 155 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 781 412 387 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 223%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 108 767 859 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 205 721 155 zł w 2023 roku
• 7 680 881 892 zł w 2022 roku
• 7 477 352 017 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 223% w 2023 roku
• 181% w 2022 roku
• 176% w 2021 roku

Podatek dochodowy

Organizacja "autostrada wielkopolska" wykazała przychody na poziomie 1 435 367 751 zł.
Organizacja zarobiła 71 586 098 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 58 194 275 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 13 391 823 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 81% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -4 687 788 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 58 194 275 zł w 2023 roku
• 114 216 490 zł w 2022 roku
• 15 212 298 zł w 2021 roku

Organizacja "autostrada wielkopolska" wykazała zysk netto większy niż 96% organizacji z branży "Roboty związane z budową dróg i autostrad".
Organizacja wykazała przychód większy niż 100% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 100% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 23% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 16% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 100% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 4%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 100% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 100% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 95% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 23% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 89% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 29% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 16% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 100% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 4%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do "AUTOSTRADA WIELKOPOLSKA"

Organizacja Numer KRS
1
0000136052
2
0000152355
3
0000025312
4
0000888587
5
0000797582
6
0000818690
7
0000446899
8
0000688141
9
0000064972
10
0000220807
11
0000412479
12
0000541577
13
0000899373
14
0000120888
15
0000152876
16
0000228317
17
0000327228
18
0000328015
19
0000454825
20
0000456659
21
0000743772
22
0000765942
23
0000901329
24
0000962067
25
0000161305
26
0000469929
27
0000897571
28
0000040838
29
0000018489
30
0000105537