POMORSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO MECHANICZNO-TOROWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000039372
NIP
5832754002
REGON
192547620

Podsumowanie

aktywa
826,8 mln
przychód
763,3 mln
zysk
15,6 mln
wartość firmy
926,9 mln
Podstawowe info
Województwo
POMORSKIE
Miejscowość
GDAŃSK
Adres
UL. SANDOMIERSKA, 19
Kod pocztowy
80-051
Rejestracja
2001-08-29
Rozpoczęcie działalności
2001-05-31
Kapitał zakładowy
372183500,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD SPÓŁKI
Strona www
www.ppmt.pl
Email
ppmt@ppmt.pl
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
ZARZĄD SPÓŁKI SKŁADA SIĘ Z JEDNEJ DO TRZECH OSÓB UŻYWAJĄCYCH TYTUŁÓW: PREZESA I CZŁONKÓW ZARZĄDU DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE PRZEZSA ZARZĄDU I CZŁONKA ZARZĄDU ALBO DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO PREZESA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM ALBO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU
Organ nadzoru
RADA NADZORCZA

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Pomorskie przedsiębiorstwo mechaniczno-torowe osiągnęła 763 328 044 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 752 814 950 zł. Pozostałe przychody to 10 513 094 zł.
Całkowite koszty wyniosły 737 233 955 zł.
Zysk netto wyniósł 15 580 995 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 94 948 724 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 763 328 044 zł w 2022 roku.
• 550 187 252 zł w 2021 roku.
• 428 345 275 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 619 121 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 15 580 995 zł w 2022 roku.
• 25 298 688 zł w 2021 roku.
• 14 111 393 zł w 2020 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Pomorskie przedsiębiorstwo mechaniczno-torowe wynosi 926 916 575 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 155 809 952 zł a 1 908 320 109 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 126 422 229 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 926 916 575 zł w 2022 roku.
• 812 007 740 zł w 2021 roku.
• 427 056 557 zł w 2020 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Pomorskie przedsiębiorstwo mechaniczno-torowe wyniosła 826 820 279 zł.
a
ktywa trwałe to 294 974 484 zł.
a
ktywa obrotowe to 531 845 795 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 826 820 279 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 474 276 310 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 352 543 969 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 124 009 795 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 826 820 279 zł w 2022 roku.
• 737 391 722 zł w 2021 roku.
• 344 158 358 zł w 2020 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Pomorskie przedsiębiorstwo mechaniczno-torowe wyniosły 352 543 969 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 826 820 279 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 43%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 43 147 667 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 352 543 969 zł w 2022 roku
• 278 696 407 zł w 2021 roku
• 230 761 732 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 43% w 2022 roku
• 38% w 2021 roku
• 67% w 2020 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Pomorskie przedsiębiorstwo mechaniczno-torowe wykazała przychody na poziomie 763 328 044 zł.
Organizacja zarobiła 27 516 202 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 11 935 207 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 15 580 995 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 43% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1 765 420 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 11 935 207 zł w 2022 roku
• 6 233 784 zł w 2021 roku
• 4 279 417 zł w 2020 roku

Organizacja Pomorskie przedsiębiorstwo mechaniczno-torowe wykazała zysk netto większy niż 97% organizacji z branży "Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej".
Organizacja wykazała przychód większy niż 98% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 38% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 98% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 7%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 98% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 99% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był wyższy niż 45% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2022 wynosił on 7%.


Historia powiązań


Udziałowcy

Pkp Polskie Linie Kolejowe posiada 744367 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 10.05.2021 jest Pkp Polskie Linie Kolejowe kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 03.02.2020 do 10.05.2021 był Pkp Polskie Linie Kolejowe kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 22.02.2019 do 03.02.2020 najwięcej udziałów posiadał Pkp Polskie Linie Kolejowe . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.