PRZEDSIĘBIORSTWO NAPRAW I UTRZYMANIA INFRASTRUKTURY KOLEJOWEJ W KRAKOWIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000041818
NIP
6792693162
REGON
356308570

Podsumowanie

aktywa
765,5 mln
przychód
762,6 mln
zysk
97,2 mln
wartość firmy
1,2 mld
Podstawowe info
Województwo
MAŁOPOLSKIE
Miejscowość
KRAKÓW
Adres
UL. PROKOCIMSKA, 2B
Kod pocztowy
30-556
Rejestracja
2001-09-06
Rozpoczęcie działalności
2001-06-01
Kapitał zakładowy
166093500,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ PAŃSTWOWYCH OSÓB PRAWNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
1. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE PREZESA ZARZĄDU I CZŁONKA ZARZĄDU ALBO DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO PREZESA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM ALBO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. 2. JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU. 3. PREZES ZARZĄDU SPÓŁKI, W ZAKRESIE OKREŚLONYM W §12 UST.4, UPRAWNIONY JEST DO JEDNOOSOBOWEGO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI.
Organ nadzoru
RADA NADZORCZA

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Przedsiębiorstwo napraw i utrzymania infrastruktury kolejowej w krakowie osiągnęła 762 638 028 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 742 998 997 zł. Pozostałe przychody to 19 639 032 zł.
Całkowite koszty wyniosły 645 765 650 zł.
Zysk netto wyniósł 97 233 347 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 85 798 844 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 762 638 028 zł w 2023 roku.
• 731 765 958 zł w 2022 roku.
• 561 899 187 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 15 595 705 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 97 233 347 zł w 2023 roku.
• 56 286 793 zł w 2022 roku.
• 50 118 778 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Przedsiębiorstwo napraw i utrzymania infrastruktury kolejowej w krakowie wynosi 1 204 759 890 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 307 401 151 zł a 1 906 595 070 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 166 030 402 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 204 759 890 zł w 2023 roku.
• 947 467 284 zł w 2022 roku.
• 767 335 615 zł w 2021 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Przedsiębiorstwo napraw i utrzymania infrastruktury kolejowej w krakowie wyniosła 765 488 452 zł.
a
ktywa trwałe to 205 653 359 zł.
a
ktywa obrotowe to 559 835 093 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 765 488 452 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 409 868 201 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 355 620 251 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 103 926 295 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 765 488 452 zł w 2023 roku.
• 788 640 437 zł w 2022 roku.
• 615 639 450 zł w 2021 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 24%.
Marża operacyjna wyniosła 15%.
Marża netto wyniosła 13%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Przedsiębiorstwo napraw i utrzymania infrastruktury kolejowej w krakowie wyniosły 355 620 251 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 765 488 452 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 46%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 41 995 158 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 355 620 251 zł w 2023 roku
• 476 005 582 zł w 2022 roku
• 359 291 388 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 46% w 2023 roku
• 60% w 2022 roku
• 58% w 2021 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Przedsiębiorstwo napraw i utrzymania infrastruktury kolejowej w krakowie wykazała przychody na poziomie 762 638 028 zł.
Organizacja zarobiła 131 773 470 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 34 540 123 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 97 233 347 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 26% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5 728 711 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 34 540 123 zł w 2023 roku
• 14 699 447 zł w 2022 roku
• 12 388 499 zł w 2021 roku

Organizacja Przedsiębiorstwo napraw i utrzymania infrastruktury kolejowej w krakowie wykazała zysk netto większy niż 99% organizacji z branży "Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej".
Organizacja wykazała przychód większy niż 97% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 99% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 8%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 97% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 97% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 54% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 8%.


Historia powiązań


Udziałowcy

Pkp Polskie Linie Kolejowe posiada 332187 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 06.05.2021 jest Pkp Polskie Linie Kolejowe kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 11.03.2020 do 06.05.2021 był Pkp Polskie Linie Kolejowe kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 29.12.2017 do 11.03.2020 najwięcej udziałów posiadał Pkp Polskie Linie Kolejowe . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do PRZEDSIĘBIORSTWO NAPRAW I UTRZYMANIA INFRASTRUKTURY KOLEJOWEJ W KRAKOWIE