"KELLER - POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000061294
NIP
5241200022
REGON
011841640

Podsumowanie

aktywa
272,4 mln
przychód
488 mln
zysk
-17,1 mln
wartość firmy
380,6 mln
Podstawowe info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
OŻARÓW MAZOWIECKI
Adres
POZNAŃSKA, 172
Kod pocztowy
05-850
Rejestracja
2001-11-19
Rozpoczęcie działalności
1996-05-09
Kapitał zakładowy
67500000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja "keller - polska" osiągnęła 488 016 000 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 487 654 000 zł. Pozostałe przychody to 362 000 zł.
Całkowite koszty wyniosły 504 722 000 zł.
Strata netto wyniosła 17 068 000 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 15 951 000 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 488 016 000 zł w 2023 roku.
• 581 186 000 zł w 2022 roku.
• 488 701 000 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -4 652 500 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -17 068 000 zł w 2023 roku.
• -1 246 000 zł w 2022 roku.
• 13 766 000 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "keller - polska" wynosi 380 642 250 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 1 220 040 000 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 339 667 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 380 642 250 zł w 2023 roku.
• 455 556 583 zł w 2022 roku.
• 457 398 417 zł w 2021 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów "keller - polska" wyniosła 272 432 000 zł.
a
ktywa trwałe to 107 667 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 164 765 000 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 272 432 000 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 73 731 000 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 198 701 000 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 16 217 833 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 272 432 000 zł w 2023 roku.
• 281 534 000 zł w 2022 roku.
• 262 703 000 zł w 2021 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -23%.
Marża operacyjna wyniosła -3%.
Marża netto wyniosła -3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania "keller - polska" wyniosły 198 701 000 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 272 432 000 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 73%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 17 635 167 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 198 701 000 zł w 2023 roku
• 190 735 000 zł w 2022 roku
• 160 658 000 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 73% w 2023 roku
• 68% w 2022 roku
• 61% w 2021 roku

Podatek dochodowy

Organizacja "keller - polska" wykazała przychody na poziomie 488 016 000 zł.
Organizacja zarobiła -13 883 000 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 3 185 000 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -17 068 000 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -23% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -163 333 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3 185 000 zł w 2023 roku
• 540 000 zł w 2022 roku
• 4 586 000 zł w 2021 roku

Organizacja "keller - polska" wykazała zysk netto większy niż 0% organizacji z branży "Roboty związane z budową dróg i autostrad".
Organizacja wykazała przychód większy niż 99% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 15% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 16% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 16% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 7% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 97% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 1%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 99% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 99% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 80% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 15% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 16% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 16% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 7% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 1%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

"keller Holding" Gmbh posiada 134979 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 01.03.2024 jest "keller Holding" Gmbh kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 13.10.2010 do 01.03.2024 był "keller Holding" Gmbh kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 25.09.2008 do 13.10.2010 najwięcej udziałów posiadał "keller Holding" Gmbh. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do "KELLER - POLSKA"

Organizacja Numer KRS
1
0000199194
2
0000492036
3
0000019078
4
0000910201
5
0000133056
6
0000635160
7
0000477280
8
0000621533
9
0000575032
10
0000024357
11
0000328015
12
0000416472
13
0000640606
14
0000668226
15
0000689050
16
0000789246
17
0000914282
18
0000479284
19
0000105537
20
0000726098
21
0000048229
22
0000309274
23
0000171988
24
0000715563
25
0000178865
26
0000443657
27
0000023405
28
0000434593
29
0000359055
30
0000116077