GÜLERMAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000568264
NIP
5272741322
REGON
362137069

Podsumowanie

aktywa
390,8 mln
przychód
970,9 mln
zysk
-23,3 mln
wartość firmy
669,8 mln
Podstawowe info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
WARSZAWA
Adres
UL. GIEŁDOWA, 7/9
Kod pocztowy
01-211
Rejestracja
2015-07-28
Rozpoczęcie działalności
2015-07-28
Kapitał zakładowy
6000000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKA JEST REPREZENTOWANA PRZEZ JEDYNEGO CZŁONKA ZARZĄDU. W PRZYPADKU GDY ZARZĄD SKŁADA SIĘ Z WIĘCEJ NIŻ JEDNEGO CZŁONKA, SPÓŁKA JEST REPREZENTOWANA PRZEZ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Gülermak osiągnęła 970 893 824 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 969 124 884 zł. Pozostałe przychody to 1 768 940 zł.
Całkowite koszty wyniosły 992 454 344 zł.
Strata netto wyniosła 23 329 460 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 194 132 476 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 970 893 824 zł w 2022 roku.
• 829 442 158 zł w 2021 roku.
• 593 218 843 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -4 661 800 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -23 329 460 zł w 2022 roku.
• 17 162 549 zł w 2021 roku.
• 15 065 181 zł w 2020 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Gülermak wynosi 669 839 788 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 2 427 234 561 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 133 902 964 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 669 839 788 zł w 2022 roku.
• 661 638 540 zł w 2021 roku.
• 482 899 941 zł w 2020 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Gülermak wyniosła 390 805 834 zł.
a
ktywa trwałe to 79 579 535 zł.
a
ktywa obrotowe to 311 226 299 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 390 805 834 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 30 102 985 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 360 702 849 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 77 817 056 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 390 805 834 zł w 2022 roku.
• 409 788 896 zł w 2021 roku.
• 189 202 969 zł w 2020 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -77%.
Marża operacyjna wyniosła -2%.
Marża netto wyniosła -2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -13.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Gülermak wyniosły 360 702 849 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 390 805 834 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 92%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 71 841 971 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 360 702 849 zł w 2022 roku
• 356 419 689 zł w 2021 roku
• 152 989 652 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 92% w 2022 roku
• 87% w 2021 roku
• 81% w 2020 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Gülermak wykazała przychody na poziomie 970 893 824 zł.
Organizacja zarobiła -7 950 907 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 15 378 553 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -23 329 460 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -193% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3 075 128 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 15 378 553 zł w 2022 roku
• 7 496 897 zł w 2021 roku
• 2 617 149 zł w 2020 roku

Organizacja Gülermak wykazała zysk netto większy niż 0% organizacji z branży "Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej".
Organizacja wykazała przychód większy niż 99% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 28% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 28% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 19% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 7% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 99% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 8%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 99% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 96% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był wyższy niż 81% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 28% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 28% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 19% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 7% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2022 wynosił on 8%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Gülermak Suisse Sa posiada 120000 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 30.04.2019 jest Gülermak Suisse Sa kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 12.12.2018 do 30.04.2019 była Gülermak Suisse Sa kontrolująca 100% udziałów.
W okresie od 24.10.2018 do 12.12.2018 najwięcej udziałów posiadała Gülermak Suisse Sa. Jej udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do GÜLERMAK

Organizacja Numer KRS
1
0000128012
2
0000415332
3
0000014151
4
0000565911
5
0000624982
6
0000771939
7
0000041663
8
0000084266
9
0000100179
10
0000428325
11
0000209667
12
0000414387
13
0000463072
14
0000053615
15
0000874247
16
0000456233
17
0000956928
18
0000410137
19
0000265497
20
0000041818
21
0000418945
22
0000087900
23
0000741666
24
0000027669
25
0000080749
26
0000039372
27
0000407013
28
0000028640
29
0000101312
30
0000135388