STRABAG INFRASTRUKTURA POŁUDNIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000116077
NIP
5260038485
REGON
010663804

Podsumowanie

aktywa
570,4 mln
przychód
872,3 mln
zysk
59,4 mln
wartość firmy
968,8 mln
Podstawowe info
Województwo
DOLNOŚLĄSKIE
Miejscowość
WROCŁAW
Adres
UL. WYŚCIGOWA, 58
Kod pocztowy
53-012
Rejestracja
2002-06-04
Rozpoczęcie działalności
1994-05-17
Kapitał zakładowy
16140000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU, GDY ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, SPÓŁKA JEST REPREZENTOWANA PRZEZ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. W PRZYPADKU, GDY ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY, CZŁONEK ZARZĄDU REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.
Organ nadzoru
RADA NADZORCZA

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Strabag infrastruktura południe osiągnęła 872 304 332 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 863 713 311 zł. Pozostałe przychody to 8 591 022 zł.
Całkowite koszty wyniosły 804 275 145 zł.
Zysk netto wyniósł 59 438 166 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -6 150 260 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 872 304 332 zł w 2023 roku.
• 681 211 700 zł w 2022 roku.
• 644 369 957 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 7 911 880 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 59 438 166 zł w 2023 roku.
• 32 043 901 zł w 2022 roku.
• 16 693 387 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Strabag infrastruktura południe wynosi 968 842 664 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 149 553 776 zł a 2 180 760 831 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 33 603 150 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 968 842 664 zł w 2023 roku.
• 687 291 888 zł w 2022 roku.
• 577 295 744 zł w 2021 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Strabag infrastruktura południe wyniosła 570 439 967 zł.
a
ktywa trwałe to 58 602 325 zł.
a
ktywa obrotowe to 511 837 642 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 570 439 967 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 199 405 035 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 371 034 932 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -9 428 423 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 570 439 967 zł w 2023 roku.
• 413 686 931 zł w 2022 roku.
• 325 216 421 zł w 2021 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 30%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Strabag infrastruktura południe wyniosły 371 034 932 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 570 439 967 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 65%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -17 502 825 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 371 034 932 zł w 2023 roku
• 273 720 062 zł w 2022 roku
• 217 293 453 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 65% w 2023 roku
• 66% w 2022 roku
• 67% w 2021 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Strabag infrastruktura południe wykazała przychody na poziomie 872 304 332 zł.
Organizacja zarobiła 73 378 525 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 13 940 359 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 59 438 166 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1 733 884 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 13 940 359 zł w 2023 roku
• 9 094 245 zł w 2022 roku
• 4 836 561 zł w 2021 roku

Organizacja Strabag infrastruktura południe wykazała zysk netto większy niż 100% organizacji z branży "Roboty związane z budową dróg i autostrad".
Organizacja wykazała przychód większy niż 100% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 100% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 2%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 100% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 100% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 99% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 75% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 100% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 2%.


Historia powiązań


Udziałowcy

Strabag Ag posiada 16140 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 18.10.2013 jest Strabag Ag kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 19.12.2006 do 18.10.2013 był Strabag Ag kontrolując 99% udziałów.
W okresie od 27.10.2005 do 19.12.2006 najwięcej udziałów posiadał Heilit+woerner Bau Gmbh. Jego udziały w tym czasie wynosiły 99%.