TORPOL SPÓŁKA AKCYJNA KRS
0000407013
NIP
9720959445
REGON
639691564

Podsumowanie

aktywa
1,1 mld
przychód
1,1 mld
zysk
102 mln
wartość firmy
1,5 mld
Podstawowe info
Województwo
WIELKOPOLSKIE
Miejscowość
POZNAŃ
Adres
UL. ŚW. MICHAŁA, 43
Kod pocztowy
61-119
Rejestracja
2012-01-02
Rozpoczęcie działalności
1999-12-20
Kapitał zakładowy
4594000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Strona www
www.torpol.pl
Forma prawna
SPÓŁKA AKCYJNA
Forma własności
WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU.
Organ nadzoru
RADA NADZORCZA
Opis działalności: TORPOL S.A. to czołowa firma budowlana, specjalizująca się w realizacji ...
W skrócie
  • Infrastruktura kolejowa: modernizacja linii i stacji.
  • Infrastruktura miejska: budowa dróg i torowisk tramwajowych.
  • Infrastruktura paliwowa: budowa magazynów i transportu paliw.
  • Nowoczesna baza sprzętowo-transportowa.
  • Zaangażowanie w społecznie odpowiedzialny biznes.

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Torpol osiągnęła 1 124 251 000 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 098 777 000 zł. Pozostałe przychody to 25 474 000 zł.
Całkowite koszty wyniosły 996 758 000 zł.
Zysk netto wyniósł 102 019 000 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 58 671 417 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 124 251 000 zł w 2023 roku.
• 1 113 372 000 zł w 2022 roku.
• 1 128 886 000 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 5 913 417 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 102 019 000 zł w 2023 roku.
• 183 852 000 zł w 2022 roku.
• 77 102 000 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Torpol wynosi 1 539 440 667 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 381 864 000 zł a 2 810 627 500 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 87 505 632 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 539 440 667 zł w 2023 roku.
• 1 783 294 500 zł w 2022 roku.
• 1 280 117 917 zł w 2021 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Torpol wyniosła 1 134 985 000 zł.
a
ktywa trwałe to 228 982 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 906 003 000 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 134 985 000 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 509 152 000 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 625 833 000 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 65 151 833 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 134 985 000 zł w 2023 roku.
• 1 028 472 000 zł w 2022 roku.
• 958 957 000 zł w 2021 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 20%.
Marża operacyjna wyniosła 10%.
Marża netto wyniosła 9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Torpol wyniosły 625 833 000 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 134 985 000 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 55%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 32 168 250 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 625 833 000 zł w 2023 roku
• 620 954 000 zł w 2022 roku
• 666 798 000 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 55% w 2023 roku
• 60% w 2022 roku
• 70% w 2021 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Torpol wykazała przychody na poziomie 1 124 251 000 zł.
Brak danych

Organizacja Torpol wykazała zysk netto większy niż 99% organizacji z branży "Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej".
Organizacja wykazała przychód większy niż 98% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 10%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 98% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 99% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 64% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 10%.


Historia powiązań


Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do TORPOL

Organizacja Numer KRS
1
0000221745
2
0000686729
3
0000788038
4
0000887422
5
0000101312
6
0000673581
7
0000150879
8
0000664475
9
0000740263
10
0000418945
11
0000112765
12
0000405607
13
0000084899
14
0000965759
15
0000568264
16
0000039372
17
0000431921
18
0000695831
19
0000826709
20
0000956928
21
0000872381
22
0000209667
23
0000858829
24
0000415332
25
0000114306
26
0000041818
27
0000414794
28
0000084266
29
0000135388
30
0000132331