"AUTOSTRADA WIELKOPOLSKA II" SPÓŁKA AKCYJNA KRS
0000328015
NIP
7822467845
REGON
301079490

Podsumowanie

aktywa
5,2 mld
przychód
591 mln
zysk
49,5 mln
wartość firmy
944,5 mln
Podstawowe info
Województwo
WIELKOPOLSKIE
Miejscowość
POZNAŃ
Adres
UL. STANISŁAWA ZWIERZCHOWSKIEGO, 1
Kod pocztowy
61-248
Rejestracja
2009-04-16
Rozpoczęcie działalności
2009-07-01
Kapitał zakładowy
211340000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Strona www
www.autostrada-a2.pl
Email
office@mail.autostrada-a2.pl
Forma prawna
SPÓŁKA AKCYJNA
Forma własności
WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI ZAGRANICZNEJ
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU, GDY ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI KONIECZNE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Organ nadzoru
RADA NADZORCZA
Opis działalności: Autostrada Wielkopolska II S.A. to koncesjonariusz odpowiedzialny za budowę i ...
W skrócie
  • Budowa i utrzymanie autostrady A2 od Świecka do Konina
  • Część Transeuropejskiej Sieci Transportowej (TEN-T)
  • Liczne Miejsca Obsługi Podróżnych (MOP) z pełną bazą udogodnień
  • Narzędzia do planowania podróży i obliczania kosztów przejazdu
  • Stała aktualizacja warunków na drodze i pogody

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja "autostrada wielkopolska ii" osiągnęła 590 949 924 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 359 738 784 zł. Pozostałe przychody to 231 211 140 zł.
Całkowite koszty wyniosły 310 214 035 zł.
Zysk netto wyniósł 49 524 749 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 11 380 762 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 590 949 924 zł w 2023 roku.
• 636 055 289 zł w 2022 roku.
• 554 253 829 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 104 246 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 49 524 749 zł w 2023 roku.
• 112 432 810 zł w 2022 roku.
• 102 238 173 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "autostrada wielkopolska ii" wynosi 944 448 310 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 352 382 697 zł a 1 879 374 385 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 27 186 840 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 944 448 310 zł w 2023 roku.
• 1 302 945 032 zł w 2022 roku.
• 1 167 480 399 zł w 2021 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów "autostrada wielkopolska ii" wyniosła 5 154 301 017 zł.
a
ktywa trwałe to 3 871 688 457 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 282 612 560 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 154 301 017 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 469 843 596 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 684 457 421 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -143 422 557 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 154 301 017 zł w 2023 roku.
• 5 739 446 825 zł w 2022 roku.
• 5 798 020 698 zł w 2021 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 11%.
Marża operacyjna wyniosła 24%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania "autostrada wielkopolska ii" wyniosły 4 684 457 421 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 154 301 017 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 91%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -168 999 463 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 684 457 421 zł w 2023 roku
• 5 167 210 916 zł w 2022 roku
• 5 279 320 493 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 91% w 2023 roku
• 90% w 2022 roku
• 91% w 2021 roku

Podatek dochodowy

Organizacja "autostrada wielkopolska ii" wykazała przychody na poziomie 590 949 924 zł.
Organizacja zarobiła 61 252 491 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 11 727 742 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 49 524 749 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 781 585 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 11 727 742 zł w 2023 roku
• 23 300 412 zł w 2022 roku
• 23 060 803 zł w 2021 roku

Organizacja "autostrada wielkopolska ii" wykazała zysk netto większy niż 99% organizacji z branży "Roboty związane z budową dróg i autostrad".
Organizacja wykazała przychód większy niż 99% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 100% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 37% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 99% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 2%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 99% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 100% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 88% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 31% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 37% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 2%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do "AUTOSTRADA WIELKOPOLSKA II"