COLAS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000105537
NIP
7861395883
REGON
631014321

Podsumowanie

aktywa
372,5 mln
przychód
946,8 mln
zysk
10,4 mln
wartość firmy
723,4 mln
Podstawowe info
Województwo
WIELKOPOLSKIE
Miejscowość
PALĘDZIE
Adres
NOWA, 49
Kod pocztowy
62-070
Rejestracja
2002-04-10
Rozpoczęcie działalności
1997-10-31
Kapitał zakładowy
92900000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Organ nadzoru
RADA NADZORCZA

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Colas polska osiągnęła 946 756 713 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 946 171 476 zł. Pozostałe przychody to 585 236 zł.
Całkowite koszty wyniosły 935 760 887 zł.
Zysk netto wyniósł 10 410 590 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 114 589 323 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 946 756 713 zł w 2023 roku.
• 858 546 048 zł w 2022 roku.
• 649 951 918 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 457 213 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 10 410 590 zł w 2023 roku.
• -29 877 825 zł w 2022 roku.
• -6 416 398 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Colas polska wynosi 723 378 485 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 50 564 985 zł a 2 366 891 782 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 83 993 037 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 723 378 485 zł w 2023 roku.
• 615 121 074 zł w 2022 roku.
• 498 466 690 zł w 2021 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Colas polska wyniosła 372 480 033 zł.
a
ktywa trwałe to 111 331 289 zł.
a
ktywa obrotowe to 261 148 745 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 372 480 033 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 67 419 980 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 305 060 054 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 45 114 114 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 372 480 033 zł w 2023 roku.
• 346 657 144 zł w 2022 roku.
• 317 920 546 zł w 2021 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 15%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Colas polska wyniosły 305 060 054 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 372 480 033 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 82%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 37 419 042 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 305 060 054 zł w 2023 roku
• 289 647 754 zł w 2022 roku
• 231 033 331 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 82% w 2023 roku
• 84% w 2022 roku
• 73% w 2021 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Colas polska wykazała przychody na poziomie 946 756 713 zł.
Organizacja zarobiła 12 472 296 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2 061 707 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 10 410 590 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 17% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 329 231 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2 061 707 zł w 2023 roku
• 4 763 967 zł w 2022 roku
• 2 049 197 zł w 2021 roku

Organizacja Colas polska wykazała zysk netto większy niż 95% organizacji z branży "Roboty związane z budową dróg i autostrad".
Organizacja wykazała przychód większy niż 100% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 24% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 96% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 2%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 100% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 99% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 84% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 24% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 26% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 36% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 2%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Colas S.a. posiada 185800 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 29.12.2021 jest Colas S.a. kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 26.04.2019 do 29.12.2021 był Colas S.a. kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 23.06.2016 do 26.04.2019 najwięcej udziałów posiadał Colas S.a.. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do COLAS POLSKA

Organizacja Numer KRS
1
0000672635
2
0000801037
3
0000029566
4
0000016854
5
0000133056
6
0000152355
7
0000171488
8
0000649723
9
0000625344
10
0000061294
11
0000309274
12
0000328015
13
0000368438
14
0000385964
15
0001070982
16
0000862738
17
0000734592
18
0000422663
19
0000567389
20
0000416555
21
0000047882
22
0000265582
23
0000040838
24
0000001970
25
0000236155
26
0000145723
27
0000479284
28
0000359055
29
0000018489
30
0000116077