TRAKCJA SPÓŁKA AKCYJNA KRS
0000084266
NIP
5250002439
REGON
010952900

Podsumowanie

aktywa
1,5 mld
przychód
2,1 mld
zysk
56,3 mln
wartość firmy
1,8 mld
Podstawowe info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
WARSZAWA
Adres
ALEJE JEROZOLIMSKIE, 100
Kod pocztowy
00-807
Rejestracja
2002-01-29
Rozpoczęcie działalności
1995-04-11
Kapitał zakładowy
269160780,80 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Strona www
www.grupatrakcja.com
Forma prawna
SPÓŁKA AKCYJNA
Forma własności
WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI ZAGRANICZNEJ
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO TEŻ JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
Organ nadzoru
RADA NADZORCZA

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Trakcja osiągnęła 2 084 807 000 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 082 464 000 zł. Pozostałe przychody to 2 343 000 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 026 202 000 zł.
Zysk netto wyniósł 56 262 000 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 100 621 588 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 084 807 000 zł w 2023 roku.
• 1 444 344 000 zł w 2022 roku.
• 1 467 140 000 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 2 650 588 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 56 262 000 zł w 2023 roku.
• -311 078 000 zł w 2022 roku.
• -11 583 000 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Trakcja wynosi 1 801 062 583 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 186 143 250 zł a 5 212 017 500 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 83 182 676 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 801 062 583 zł w 2023 roku.
• 1 120 447 750 zł w 2022 roku.
• 1 218 168 333 zł w 2021 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Trakcja wyniosła 1 488 651 000 zł.
a
ktywa trwałe to 474 688 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 013 963 000 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 488 651 000 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 248 191 000 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 240 460 000 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 65 375 059 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 488 651 000 zł w 2023 roku.
• 1 392 419 000 zł w 2022 roku.
• 1 378 562 000 zł w 2021 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 23%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Trakcja wyniosły 1 240 460 000 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 488 651 000 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 83%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 58 042 706 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 240 460 000 zł w 2023 roku
• 1 182 350 000 zł w 2022 roku
• 1 058 462 000 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 83% w 2023 roku
• 85% w 2022 roku
• 77% w 2021 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Trakcja wykazała przychody na poziomie 2 084 807 000 zł.
Brak danych

Organizacja Trakcja wykazała zysk netto większy niż 97% organizacji z branży "Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej".
Organizacja wykazała przychód większy niż 99% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 20%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 99% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 99% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 79% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 33% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 36% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 20%.


Historia powiązań


Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki