ZAKŁADY AUTOMATYKI "KOMBUD" SPÓŁKA AKCYJNA KRS
0000101312
NIP
7961699565
REGON
670905280

Podsumowanie

aktywa
349,8 mln
przychód
418,8 mln
zysk
60,7 mln
wartość firmy
686,9 mln
Podstawowe info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
RADOM
Adres
UL. WROCŁAWSKA, 10
Kod pocztowy
26-600
Rejestracja
2002-03-22
Rozpoczęcie działalności
1996-09-19
Kapitał zakładowy
318810,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Strona www
www.kombud.com.pl
Email
sekretariat@kombud.com.pl
Forma prawna
SPÓŁKA AKCYJNA
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
JEDNOOSOBOWO PREZES ZARZĄDU, DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
Organ nadzoru
RADA NADZORCZA

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Zakłady automatyki "kombud" osiągnęła 418 820 873 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 416 179 495 zł. Pozostałe przychody to 2 641 378 zł.
Całkowite koszty wyniosły 355 461 240 zł.
Zysk netto wyniósł 60 718 256 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 37 423 298 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 418 820 873 zł w 2023 roku.
• 476 277 555 zł w 2022 roku.
• 426 550 353 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 6 384 707 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 60 718 256 zł w 2023 roku.
• 90 056 317 zł w 2022 roku.
• 112 115 316 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Zakłady automatyki "kombud" wynosi 686 870 250 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 164 783 312 zł a 1 047 052 182 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 68 635 269 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 686 870 250 zł w 2023 roku.
• 815 738 258 zł w 2022 roku.
• 848 280 551 zł w 2021 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Zakłady automatyki "kombud" wyniosła 349 836 117 zł.
a
ktywa trwałe to 42 961 681 zł.
a
ktywa obrotowe to 306 874 436 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 349 836 117 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 219 711 083 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 130 125 034 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 43 440 853 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 349 836 117 zł w 2023 roku.
• 398 831 209 zł w 2022 roku.
• 366 224 266 zł w 2021 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 17%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 28%.
Marża operacyjna wyniosła 18%.
Marża netto wyniosła 14%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Zakłady automatyki "kombud" wyniosły 130 125 034 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 349 836 117 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 37%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 19 244 088 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 130 125 034 zł w 2023 roku
• 214 838 382 zł w 2022 roku
• 212 287 755 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 37% w 2023 roku
• 54% w 2022 roku
• 58% w 2021 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Zakłady automatyki "kombud" wykazała przychody na poziomie 418 820 873 zł.
Organizacja zarobiła 76 458 136 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 15 739 880 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 60 718 256 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1 873 500 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 15 739 880 zł w 2023 roku
• 21 711 674 zł w 2022 roku
• 26 939 173 zł w 2021 roku

Organizacja Zakłady automatyki "kombud" wykazała zysk netto większy niż 98% organizacji z branży "Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej".
Organizacja wykazała przychód większy niż 97% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 99% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 5%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 97% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 95% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 48% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 5%.


Historia powiązań


Udziałowcy

Kombud Group posiada b.d. udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 11.09.2023 jest Kombud Group kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 12.05.2023 do 11.09.2023 była Szczygielska Anna kontrolująca 100% udziałów.

Podobne organizacje do ZAKŁADY AUTOMATYKI "KOMBUD"

Organizacja Numer KRS
1
0000608697
2
0000410865
3
0000414794
4
0000738881
5
0000741666
6
0000080749
7
0000839464
8
0000039372
9
0000695831
10
0000270559
11
0000592560
12
0000414387
13
0000686729
14
0000887422
15
0000783180
16
0000589878
17
0000770016
18
0000839149
19
0000407013
20
0000041818
21
0000624982
22
0000858829
23
0000771939
24
0000418945
25
0000431921
26
0000756233
27
0000053615
28
0000027669
29
0000028640
30
0000568264