GDAŃSK TRANSPORT COMPANY SPÓŁKA AKCYJNA KRS
0000018489
NIP
5831092438
REGON
191049080

Podsumowanie

aktywa
6,4 mld
przychód
802,8 mln
zysk
240,5 mln
wartość firmy
2,7 mld
Podstawowe info
Województwo
POMORSKIE
Miejscowość
SOPOT
Adres
POWSTAŃCÓW WARSZAWY, 19
Kod pocztowy
81-718
Rejestracja
2001-06-08
Rozpoczęcie działalności
1996-03-22
Kapitał zakładowy
45873200,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Strona www
www.a1.com.pl
Forma prawna
SPÓŁKA AKCYJNA
Forma własności
WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE
Organ nadzoru
RADA NADZORCZA
Opis działalności: Gdańska Firma Transportowa jest odpowiedzialna za zarządzanie i utrzymanie ...
W skrócie
  • Zarządzanie i utrzymanie autostrady A1
  • System AmberGO do automatycznych płatności
  • Miejsca obsługi podróżnych na autostradzie
  • Bezpieczeństwo na drodze i monitoring warunków
  • Zaangażowanie w ekologiczne praktyki i CSR

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Gdańsk transport company osiągnęła 802 786 000 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 419 051 000 zł. Pozostałe przychody to 383 735 000 zł.
Całkowite koszty wyniosły 178 593 000 zł.
Zysk netto wyniósł 240 458 000 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 18 211 333 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 802 786 000 zł w 2023 roku.
• 833 815 000 zł w 2022 roku.
• 748 020 000 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 10 537 667 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 240 458 000 zł w 2023 roku.
• 349 979 000 zł w 2022 roku.
• 294 228 000 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Gdańsk transport company wynosi 2 671 644 167 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 174 621 500 zł a 6 264 648 000 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 123 981 056 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 671 644 167 zł w 2023 roku.
• 3 136 201 167 zł w 2022 roku.
• 2 770 013 750 zł w 2021 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Gdańsk transport company wyniosła 6 378 241 000 zł.
a
ktywa trwałe to 4 233 737 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 144 504 000 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 378 241 000 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 566 162 000 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 812 079 000 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -169 622 833 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 378 241 000 zł w 2023 roku.
• 7 182 485 000 zł w 2022 roku.
• 7 315 530 000 zł w 2021 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 15%.
Marża operacyjna wyniosła 50%.
Marża netto wyniosła 30%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Gdańsk transport company wyniosły 4 812 079 000 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 378 241 000 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 75%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -262 542 167 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 812 079 000 zł w 2023 roku
• 5 608 607 000 zł w 2022 roku
• 5 856 301 000 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 75% w 2023 roku
• 78% w 2022 roku
• 80% w 2021 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Gdańsk transport company wykazała przychody na poziomie 802 786 000 zł.
Organizacja zarobiła 297 071 000 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 56 613 000 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 240 458 000 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1 060 333 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 56 613 000 zł w 2023 roku
• 82 167 000 zł w 2022 roku
• 69 012 000 zł w 2021 roku

Organizacja Gdańsk transport company wykazała zysk netto większy niż 100% organizacji z branży "Roboty związane z budową dróg i autostrad".
Organizacja wykazała przychód większy niż 99% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 100% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 100% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 2%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 100% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 99% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 100% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 81% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 94% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 100% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 2%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do GDAŃSK TRANSPORT COMPANY

Organizacja Numer KRS
1
0000649723
2
0000043329
3
0000152355
4
0000205484
5
0000200787
6
0000915820
7
0000050479
8
0000051864
9
0000416555
10
0000614515
11
0000092704
12
0000058395
13
0000001970
14
0000019078
15
0000016854
16
0000914282
17
0000171488
18
0000160027
19
0000328015
20
0000117345
21
0000801037
22
0000116077
23
0000601871
24
0000265582
25
0000578375
26
0000054588
27
0000145059
28
0000359055
29
0000001764
30
0000105537