CENTRUM NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII SPÓŁKA AKCYJNA KRS
0000143061
NIP
6440011838
REGON
271122279

Podsumowanie

aktywa
169,8 mln
przychód
807,3 mln
zysk
37,2 mln
wartość firmy
793,2 mln
Podstawowe info
Województwo
LUBELSKIE
Miejscowość
LUBLIN
Adres
UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE, 37
Kod pocztowy
20-076
Rejestracja
2002-12-12
Rozpoczęcie działalności
1993-04-01
Kapitał zakładowy
27560540,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD SPÓŁKI
Strona www
www.cntsa.pl
Email
sekretariat@cntsa.pl
Forma prawna
SPÓŁKA AKCYJNA
Forma własności
WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB DWÓCH PROKURENTÓW ŁĄCZNIE. W PRZYPADKU ZARZADU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWÓCH PROKURENTÓW ŁĄCZNIE.
Organ nadzoru
RADA NADZORCZA SPÓŁKI
Opis działalności: Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. (CNT S.A.) to renomowana firma budowlana ...
W skrócie
  • Zarządzanie i nadzór inwestorski nad inwestycjami deweloperskimi
  • Budownictwo hydrotechniczne i infrastrukturalne
  • Usługi w zakresie obrotu energią elektryczną
  • Realizacja projektów inżynierii lądowej i wodnej

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Centrum nowoczesnych technologii osiągnęła 807 259 000 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 801 249 000 zł. Pozostałe przychody to 6 010 000 zł.
Całkowite koszty wyniosły 764 100 000 zł.
Zysk netto wyniósł 37 149 000 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 43 077 167 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 807 259 000 zł w 2022 roku.
• 387 255 000 zł w 2021 roku.
• 331 302 000 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 2 081 667 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 37 149 000 zł w 2022 roku.
• 40 409 000 zł w 2021 roku.
• 48 859 000 zł w 2020 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Centrum nowoczesnych technologii wynosi 793 146 417 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 106 377 750 zł a 2 018 147 500 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 41 834 986 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 793 146 417 zł w 2022 roku.
• 515 791 750 zł w 2021 roku.
• 508 533 000 zł w 2020 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Centrum nowoczesnych technologii wyniosła 169 753 000 zł.
a
ktywa trwałe to 13 018 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 156 735 000 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 169 753 000 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 141 837 000 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 27 916 000 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 7 614 500 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 169 753 000 zł w 2022 roku.
• 182 109 000 zł w 2021 roku.
• 210 543 000 zł w 2020 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 22%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 26%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Centrum nowoczesnych technologii wyniosły 27 916 000 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 169 753 000 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 16%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 132 444 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 27 916 000 zł w 2022 roku
• 54 128 000 zł w 2021 roku
• 87 571 000 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 16% w 2022 roku
• 30% w 2021 roku
• 42% w 2020 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Centrum nowoczesnych technologii wykazała przychody na poziomie 807 259 000 zł.
Brak danych

Organizacja Centrum nowoczesnych technologii wykazała zysk netto większy niż 100% organizacji z branży "Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 100% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 100% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 21% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 8%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 100% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 100% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 100% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był wyższy niż 21% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 wynosił on 8%.


Historia powiązań


Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do CENTRUM NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII

Organizacja Numer KRS
1
0000781442
2
0000015211
3
0000841058
4
0000463452
5
0000134409
6
0000164406
7
0000436241
8
0000621862
9
0000814324
10
0000597349
11
0000721551
12
0000012324
13
0000168478
14
0000619512
15
0000064515
16
0000726919
17
0000015893
18
0000449786
19
0000313298
20
0000162020
21
0000823477
22
0000209841
23
0000157037
24
0000127201
25
0000043064
26
0000547396
27
0000238608
28
0000576198
29
0000965321
30
0000017342