POLSKIE KOLEJE PAŃSTWOWE SPÓŁKA AKCYJNA KRS
0000019193
NIP
5250000251
REGON
000126801

Podsumowanie

aktywa
29,3 mld
przychód
11,6 mld
zysk
397,5 mln
wartość firmy
13,9 mld
Podstawowe info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
WARSZAWA
Adres
ALEJE JEROZOLIMSKIE, 142A
Kod pocztowy
02-305
Rejestracja
2001-06-11
Rozpoczęcie działalności
1975-12-15
Kapitał zakładowy
10150715600,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD SPÓŁKI
Strona www
www.pkp.pl
Forma prawna
SPÓŁKA AKCYJNA
Forma własności
WŁASNOŚĆ SKARBU PAŃSTWA
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE PREZESA I CZŁONKA ZARZĄDU, DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU. PREZES ZARZĄDU SPÓŁKI, W ZAKRESIE REALIZACJI ZADAŃ OBRONNYCH W SPÓŁCE WYNIKAJĄCYCH Z PRZEPISÓW O POWSZECHNYM OBOWIĄZKU OBRONY ORAZ KOORDYNACJI ZADAŃ OBRONNYCH REALIZOWANYCH W SPÓŁKACH UTWORZONYCH PRZEZ PKP S.A. NA PODSTAWIE ART. 14, 15 I 19 USTAWY Z DNIA 8 WRZEŚNIA 2000 R. O KOMERCJALIZACJI, RESTRUKTURYZACJI I PRYWATYZACJI PRZEDSIĘBIORSTWA PAŃSTWOWEGO POLSKIE KOLEJE PAŃSTWOWE (DZ. U. 2000 NR 84 POZ. 948 Z PÓŹN. ZM), UPRAWNIONY JEST DO JEDNOOSOBOWEGO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI.
Organ nadzoru
RADA NADZORCZA

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Polskie koleje państwowe osiągnęła 11 552 257 444 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 11 411 804 341 zł. Pozostałe przychody to 140 453 103 zł.
Całkowite koszty wyniosły 11 014 343 269 zł.
Zysk netto wyniósł 397 461 072 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 428 581 396 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 11 552 257 444 zł w 2022 roku.
• 9 463 219 295 zł w 2021 roku.
• 8 549 816 935 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -51 094 586 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 397 461 072 zł w 2022 roku.
• 441 415 126 zł w 2021 roku.
• 219 954 730 zł w 2020 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Polskie koleje państwowe wynosi 13 937 023 876 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 3 974 610 720 zł a 28 880 643 609 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 122 013 879 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 13 937 023 876 zł w 2022 roku.
• 12 111 710 051 zł w 2021 roku.
• 9 869 545 315 zł w 2020 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Polskie koleje państwowe wyniosła 29 330 281 868 zł.
a
ktywa trwałe to 25 323 811 574 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 006 470 294 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 29 330 281 868 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 12 419 146 464 zł.
k
apitały mniejszości to 2 171 674 740 zł.
u
jemna wartość jednostek podporządkowanych to 92 352 904 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 14 647 107 760 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 757 870 978 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 29 330 281 868 zł w 2022 roku.
• 27 985 973 696 zł w 2021 roku.
• 27 401 464 065 zł w 2020 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 29 330 281 868 zł.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 0% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku
• 0% w 2020 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Polskie koleje państwowe wykazała przychody na poziomie 11 552 257 444 zł.
Organizacja zarobiła 517 371 233 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 119 910 161 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 397 461 072 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 23% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 7 005 426 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 119 910 161 zł w 2022 roku
• 37 901 761 zł w 2021 roku
• 8 392 039 zł w 2020 roku

Organizacja Polskie koleje państwowe wykazała zysk netto większy niż 100% organizacji z branży "Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 100% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 100% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 100% organizacji z branży.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 100% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 100% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 100% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 100% organizacji w branży.


Historia powiązań


Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki