ZUE SPÓŁKA AKCYJNA KRS
0000135388
NIP
6792740329
REGON
356578200

Podsumowanie

aktywa
935,4 mln
przychód
1,5 mld
zysk
21,1 mln
wartość firmy
1,2 mld
Podstawowe info
Województwo
MAŁOPOLSKIE
Miejscowość
KRAKÓW
Adres
KAZIMIERZA CZAPIŃSKIEGO, 3
Kod pocztowy
30-048
Rejestracja
2002-10-30
Rozpoczęcie działalności
2002-10-30
Kapitał zakładowy
5757520,75 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Strona www
www.zue.krakow.pl
Email
zue@zue.krakow.pl
Forma prawna
SPÓŁKA AKCYJNA
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI OŚWIADCZEŃ WOLI I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI SĄ UPRAWNIENI: 1) SAMODZIELNIE PREZES ZARZĄDU, 2) DWIE OSOBY DZIAŁAJĄCE ŁĄCZNIE, TO JET: - POZOSTALI CZŁONKOWIE ZARZĄDU SPÓŁKI LUB - JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM PROKURA MOŻE BYĆ SAMOISTNA BĄDŹ ŁĄCZNA. W PRZYPADKU PROKURY SAMOISTNEJ - PROKURENT REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.
Organ nadzoru
RADA NADZORCZA

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Zue osiągnęła 1 494 944 000 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 490 370 000 zł. Pozostałe przychody to 4 574 000 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 469 243 000 zł.
Zysk netto wyniósł 21 127 000 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 80 842 125 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 494 944 000 zł w 2023 roku.
• 938 941 000 zł w 2022 roku.
• 859 641 000 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -309 625 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 21 127 000 zł w 2023 roku.
• 17 288 000 zł w 2022 roku.
• 11 821 000 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Zue wynosi 1 231 193 583 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 150 056 250 zł a 3 737 360 000 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 60 159 344 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 231 193 583 zł w 2023 roku.
• 830 688 667 zł w 2022 roku.
• 745 180 250 zł w 2021 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Zue wyniosła 935 361 000 zł.
a
ktywa trwałe to 193 382 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 741 979 000 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 935 361 000 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 200 075 000 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 735 286 000 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 52 031 250 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 935 361 000 zł w 2023 roku.
• 674 694 000 zł w 2022 roku.
• 577 507 000 zł w 2021 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 11%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Zue wyniosły 735 286 000 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 935 361 000 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 79%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 42 027 125 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 735 286 000 zł w 2023 roku
• 493 926 000 zł w 2022 roku
• 411 104 000 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 79% w 2023 roku
• 73% w 2022 roku
• 71% w 2021 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Zue wykazała przychody na poziomie 1 494 944 000 zł.
Brak danych

Organizacja Zue wykazała zysk netto większy niż 96% organizacji z branży "Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej".
Organizacja wykazała przychód większy niż 99% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 24% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 20%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 99% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 98% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 77% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 26% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 24% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 34% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 20%.


Historia powiązań


Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do ZUE

Organizacja Numer KRS
1
0000200560
2
0000101312
3
0000087900
4
0000741666
5
0000418945
6
0000463072
7
0000590054
8
0000100179
9
0000410865
10
0000740263
11
0000589878
12
0000887422
13
0000137665
14
0000533036
15
0000637154
16
0000053615
17
0000604422
18
0000763206
19
0000001236
20
0000084266
21
0000028640
22
0000921942
23
0000171173
24
0000027669
25
0000039372
26
0000041818
27
0000457315
28
0000407013
29
0000080749
30
0000568264