PROSPERITA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000351119
NIP
6342740878
REGON
241523458

Podsumowanie

aktywa
1,2 mln
przychód
1,8 mln
zysk
202 tys.
wartość firmy
2,4 mln
Podstawowe info
Województwo
ŚLĄSKIE
Miejscowość
KATOWICE
Adres
UL. CICHA, 20
Kod pocztowy
40-116
Rejestracja
2010-03-15
Rozpoczęcie działalności
2010-06-01
Kapitał zakładowy
50000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
Branże
Działalność portali internetowych Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Działalność związana z oprogramowaniem Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki Działalność portali internetowych Działalność agencji reklamowych Transport drogowy towarów Działalność agentów turystycznych Działalność w zakresie informacji turystycznej Badanie rynku i opinii publicznej Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa i konserwacja oraz sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do nich Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) Działalność pośredników turystycznych Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana Działalność organizatorów turystyki Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych Pozostałe pośrednictwo pieniężne Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Prosperita osiągnęła 1 783 186 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 783 186 zł. Pozostałe przychody to 1 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 580 928 zł.
Zysk netto wyniósł 202 258 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 286 695 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 783 186 zł w 2023 roku.
• 3 156 287 zł w 2022 roku.
• 1 457 284 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 23 952 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 202 258 zł w 2023 roku.
• 513 457 zł w 2022 roku.
• -255 558 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Prosperita wynosi 2 354 563 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 356 739 zł a 4 457 966 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 346 393 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 354 563 zł w 2023 roku.
• 4 363 067 zł w 2022 roku.
• 971 522 zł w 2021 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Prosperita wyniosła 1 165 138 zł.
a
ktywa trwałe to 309 579 zł.
a
ktywa obrotowe to 855 559 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 165 138 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 475 653 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 689 486 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 181 275 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 165 138 zł w 2023 roku.
• 1 360 545 zł w 2022 roku.
• 471 040 zł w 2021 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 17%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 43%.
Marża operacyjna wyniosła 12%.
Marża netto wyniosła 11%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -13.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -13.6 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Prosperita wyniosły 689 486 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 165 138 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 59%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 84 175 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 689 486 zł w 2023 roku
• 1 087 151 zł w 2022 roku
• 711 103 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 29.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 59% w 2023 roku
• 80% w 2022 roku
• 151% w 2021 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Prosperita wykazała przychody na poziomie 1 783 186 zł.
Organizacja zarobiła 210 962 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 8704 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 202 258 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 4% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1451 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 8704 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Organizacja Prosperita wykazała zysk netto większy niż 90% organizacji z branży "Działalność portali internetowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 90% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 91% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 87% organizacji z branży.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 90% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 91% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Wiekiera Grzegorz posiada 475 udziałów, które stanowią 95% firmy.
Największym udziałowcem od 13.02.2018 jest Wiekiera Grzegorz kontrolujący 95% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 05.07.2010 do 13.02.2018 była Kuczawska Joanna kontrolująca 90% udziałów.
W okresie od 15.03.2010 do 05.07.2010 najwięcej udziałów posiadała Kuczawska Joanna . Jej udziały w tym czasie wynosiły 90%.