PROSPERITA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000351119
NIP
6342740878
REGON
241523458

Podsumowanie

aktywa
1,4 mln
przychód
3,2 mln
zysk
513 tys.
wartość firmy
4,4 mln
Podstawowe info
Województwo
ŚLĄSKIE
Miejscowość
KATOWICE
Adres
UL. CICHA, 20
Kod pocztowy
40-116
Rejestracja
2010-03-15
Rozpoczęcie działalności
2010-06-01
Kapitał zakładowy
50000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
Branże
Działalność portali internetowych Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Działalność związana z oprogramowaniem Działalność agencji reklamowych Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Transport drogowy towarów Działalność portali internetowych Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Działalność agentów turystycznych Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi Sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa i konserwacja oraz sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do nich Badanie rynku i opinii publicznej Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany Działalność organizatorów turystyki Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania Działalność w zakresie informacji turystycznej Działalność pośredników turystycznych Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Pozostałe pośrednictwo pieniężne Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe Transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Prosperita osiągnęła 3 156 287 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 156 287 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 642 829 zł.
Zysk netto wyniósł 513 457 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 618 654 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 156 287 zł w 2022 roku.
• 1 457 284 zł w 2021 roku.
• 1 561 358 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 90 982 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 513 457 zł w 2022 roku.
• -255 558 zł w 2021 roku.
• 20 327 zł w 2020 roku.

Wycena

Szacunkowa wycena organizacji Prosperita wynosi 4 363 067 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 205 046 zł a 7 890 717 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 817 372 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 363 067 zł w 2022 roku.
• 971 522 zł w 2021 roku.
• 1 133 834 zł w 2020 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Prosperita wyniosła 1 360 545 zł.
a
ktywa trwałe to 681 075 zł.
a
ktywa obrotowe to 679 471 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 360 545 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 273 394 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 087 151 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 256 611 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 360 545 zł w 2022 roku.
• 471 040 zł w 2021 roku.
• 961 635 zł w 2020 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 38%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 188%.
Marża operacyjna wyniosła 16%.
Marża netto wyniosła 16%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 48.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -15.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -15.3 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Prosperita wyniosły 1 087 151 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 360 545 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 80%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 180 543 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 087 151 zł w 2022 roku
• 711 103 zł w 2021 roku
• 946 139 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 31.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 80% w 2022 roku
• 151% w 2021 roku
• 98% w 2020 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Prosperita wykazała przychody na poziomie 3 156 287 zł.
Organizacja zarobiła 513 457 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 513 457 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku

Organizacja Prosperita wykazała zysk netto większy niż 96% organizacji z branży "Działalność portali internetowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 92% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 95% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 92% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 89% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był wyższy niż 61% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 95% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2022 wynosił on 0.04%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Wiekiera Grzegorz posiada 475 udziałów, które stanowią 95% firmy.
Największym udziałowcem od 13.02.2018 jest Wiekiera Grzegorz kontrolujący 95% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 05.07.2010 do 13.02.2018 była Kuczawska Joanna kontrolująca 90% udziałów.
W okresie od 15.03.2010 do 05.07.2010 najwięcej udziałów posiadała Kuczawska Joanna. Jej udziały w tym czasie wynosiły 90%.