PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI, HANDLU I USŁUG METEOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000196888
NIP
6770011592
REGON
350000575

Podsumowanie

aktywa
686 tys.
przychód
3,4 mln
zysk
9 tys.
wartość firmy
2,5 mln
Podstawowe info
Województwo
MAŁOPOLSKIE
Miejscowość
KRAKÓW
Adres
MALCZEWSKIEGO, 47A
Kod pocztowy
30-207
Rejestracja
2004-02-27
Rozpoczęcie działalności
1991-02-06
Kapitał zakładowy
50000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Przedsiębiorstwo produkcji, handlu i usług meteor osiągnęła 3 444 343 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 444 171 zł. Pozostałe przychody to 172 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 435 313 zł.
Zysk netto wyniósł 8858 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -90 683 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 444 343 zł w 2023 roku.
• 3 276 479 zł w 2022 roku.
• 3 036 044 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 1856 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 8858 zł w 2023 roku.
• 119 567 zł w 2022 roku.
• 26 254 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Przedsiębiorstwo produkcji, handlu i usług meteor wynosi 2 511 356 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 88 579 zł a 8 610 857 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -25 195 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 511 356 zł w 2023 roku.
• 2 835 642 zł w 2022 roku.
• 2 212 423 zł w 2021 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Przedsiębiorstwo produkcji, handlu i usług meteor wyniosła 685 522 zł.
a
ktywa trwałe to 190 536 zł.
a
ktywa obrotowe to 494 986 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 685 522 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 239 595 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 445 927 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 33 030 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 685 522 zł w 2023 roku.
• 668 522 zł w 2022 roku.
• 572 964 zł w 2021 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.
Marża operacyjna wyniosła 0%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Przedsiębiorstwo produkcji, handlu i usług meteor wyniosły 445 927 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 685 522 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 65%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -6110 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 445 927 zł w 2023 roku
• 437 786 zł w 2022 roku
• 461 795 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 65% w 2023 roku
• 65% w 2022 roku
• 81% w 2021 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Przedsiębiorstwo produkcji, handlu i usług meteor wykazała przychody na poziomie 3 444 343 zł.
Organizacja zarobiła 10 874 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2016 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 8858 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 167 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2016 zł w 2023 roku
• 12 487 zł w 2022 roku
• 3163 zł w 2021 roku

Organizacja Przedsiębiorstwo produkcji, handlu i usług meteor wykazała zysk netto większy niż 69% organizacji z branży "Działalność portali internetowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 91% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 74% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.09%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 91% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 80% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 60% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.09%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Kuleczka Józef posiada 20 udziałów, które stanowią 100% firmy.