SYSTEMEG NET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000651407
NIP
8992804532
REGON
366047720

Podsumowanie

aktywa
1,3 mln
przychód
2,7 mln
zysk
287 tys.
wartość firmy
3,6 mln
Podstawowe info
Województwo
DOLNOŚLĄSKIE
Miejscowość
WROCŁAW
Adres
UL. ALEKSANDRA OSTROWSKIEGO, 7
Kod pocztowy
53-238
Rejestracja
2016-12-09
Rozpoczęcie działalności
2016-12-09
Kapitał zakładowy
5000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ MIESZANA MIĘDZY SEKTORAMI Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI SEKTORA PRYWATNEGO, W TYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ: W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO-PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO-DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.
Organ nadzoru
RADA NADZORCZA

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Systemeg net osiągnęła 2 699 230 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 699 230 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 412 674 zł.
Zysk netto wyniósł 286 556 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 456 982 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 699 230 zł w 2022 roku.
• 1 751 047 zł w 2021 roku.
• 1 403 619 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 46 991 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 286 556 zł w 2022 roku.
• 121 007 zł w 2021 roku.
• 316 369 zł w 2020 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Systemeg net wynosi 3 596 846 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 651 138 zł a 6 748 075 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 615 060 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 596 846 zł w 2022 roku.
• 2 177 612 zł w 2021 roku.
• 2 859 437 zł w 2020 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Systemeg net wyniosła 1 332 994 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 45 283 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 287 711 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 332 994 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 868 184 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 464 811 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 219 717 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 332 994 zł w 2022 roku.
• 894 085 zł w 2021 roku.
• 1 062 606 zł w 2020 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 21%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 33%.
Marża operacyjna wyniosła 12%.
Marża netto wyniosła 11%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -13.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Systemeg net wyniosły 464 811 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 332 994 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 35%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 56 464 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 464 811 zł w 2022 roku
• 192 456 zł w 2021 roku
• 184 985 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 8.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 35% w 2022 roku
• 22% w 2021 roku
• 17% w 2020 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Systemeg net wykazała przychody na poziomie 2 699 230 zł.
Organizacja zarobiła 312 871 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 26 315 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 286 556 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3377 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 26 315 zł w 2022 roku
• 10 667 zł w 2021 roku
• 32 435 zł w 2020 roku

Organizacja Systemeg net wykazała zysk netto większy niż 94% organizacji z branży "Działalność portali internetowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 92% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 93% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 92% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 90% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był wyższy niż 44% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2022 wynosił on 0.03%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Morawiec Adrian posiada 90 udziałów, które stanowią 90% firmy.