WESZLOCOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000701125

NIP

5213800454

REGON

368633591

aktywa

1,2 mln

przychód

3,6 mln

zysk netto

165 tys.

wartość firmy

3,2 mln

Podstawowe info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
WARSZAWA
Adres
UL. KONSTRUKTORSKA, 13
Kod pocztowy
02-673
Rejestracja
2017-10-30
Rozpoczęcie działalności
2017-10-30
Kapitał zakładowy
5000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE REPREZENTUJE SPÓŁKĘ. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU.

Podstawowe wyniki

Organizacja Weszlocom osiągnęła 3 557 809 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 557 312 zł. Pozostałe przychody to 497 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 391 954 zł.
Zysk netto wyniósł 165 358 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 711 562 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 557 809 zł w 2022 roku.
• 3 713 635 zł w 2021 roku.
• 2 919 536 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 33 072 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 165 358 zł w 2022 roku.
• 152 251 zł w 2021 roku.
• 120 252 zł w 2020 roku.
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.

Wycena

Szacunkowa wycena organizacji Weszlocom wynosi 3 228 281 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 194 977 zł a 8 894 523 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 645 656 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 228 281 zł w 2022 roku.
• 3 155 718 zł w 2021 roku.
• 2 427 365 zł w 2020 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Weszlocom wyniosła 1 222 884 zł.
a
ktywa trwałe to 234 214 zł.
a
ktywa obrotowe to 988 670 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 222 884 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 259 969 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 962 915 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 244 577 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 222 884 zł w 2022 roku.
• 1 072 874 zł w 2021 roku.
• 942 738 zł w 2020 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 14%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 64%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Weszlocom wyniosły 962 915 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 222 884 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 79%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 192 583 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 962 915 zł w 2022 roku
• 978 263 zł w 2021 roku
• 1 000 378 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 79% w 2022 roku
• 91% w 2021 roku
• 106% w 2020 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Weszlocom wykazała przychody na poziomie 3 557 809 zł.
Organizacja zarobiła 196 547 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 31 189 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 165 358 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 16% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 6238 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 31 189 zł w 2022 roku
• 36 822 zł w 2021 roku
• 31 077 zł w 2020 roku

Wyniki na tle rynku

Organizacja Weszlocom wykazała zysk netto większy niż 91% organizacji z branży "Działalność portali internetowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 93% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 88% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 94% organizacji z branży.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 93% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 88% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.

Udział w rynku

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0462%.
Udział w rynku powiększa się w czasie.
Przeciętny wzrost udziału w rynku wynosi 0.01 p.p. rocznie.

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Stanowski Krzysztof posiada 55 udziałów, które stanowią 55% firmy.
Sosnowska Marta posiada 45 udziałów, które stanowią 45% firmy.