WESZLOCOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000701125
NIP
5213800454
REGON
368633591

Podsumowanie

aktywa
1,2 mln
przychód
3,1 mln
zysk
-413 tys.
wartość firmy
2,1 mln
Podstawowe info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
WARSZAWA
Adres
UL. WOŁOSKA, 22A
Kod pocztowy
02-675
Rejestracja
2017-10-30
Rozpoczęcie działalności
2017-10-30
Kapitał zakładowy
5000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE REPREZENTUJE SPÓŁKĘ. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU.

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Weszlocom osiągnęła 3 093 627 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 092 625 zł. Pozostałe przychody to 1002 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 505 331 zł.
Strata netto wyniosła 412 706 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 515 604 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 093 627 zł w 2023 roku.
• 3 557 809 zł w 2022 roku.
• 3 713 635 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -68 784 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -412 706 zł w 2023 roku.
• 165 358 zł w 2022 roku.
• 152 251 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Weszlocom wynosi 2 062 418 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 7 734 067 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 343 736 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 062 418 zł w 2023 roku.
• 3 228 281 zł w 2022 roku.
• 3 155 718 zł w 2021 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Weszlocom wyniosła 1 242 127 zł.
a
ktywa trwałe to 184 214 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 057 912 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 242 127 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -152 737 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 394 864 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 207 021 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 242 127 zł w 2023 roku.
• 1 222 884 zł w 2022 roku.
• 1 072 874 zł w 2021 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -33%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 270%.
Marża operacyjna wyniosła -13%.
Marża netto wyniosła -13%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 45 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.2 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Weszlocom wyniosły 1 394 864 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 242 127 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 112%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 232 477 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 394 864 zł w 2023 roku
• 962 915 zł w 2022 roku
• 978 263 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 112% w 2023 roku
• 79% w 2022 roku
• 91% w 2021 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Weszlocom wykazała przychody na poziomie 3 093 627 zł.
Organizacja zarobiła -412 706 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -412 706 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 31 189 zł w 2022 roku
• 36 822 zł w 2021 roku

Organizacja Weszlocom wykazała zysk netto większy niż 3% organizacji z branży "Działalność portali internetowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 90% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 24% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 97% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.08%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 3% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 90% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 88% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 73% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 34% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 33% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 24% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 97% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.08%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Stanowski Krzysztof posiada 55 udziałów, które stanowią 55% firmy.
Sosnowska Marta posiada 45 udziałów, które stanowią 45% firmy.